zaterdag 30 april 2011

GroenLinks tevreden over voortgang politietrainingsmissie Kunduz

De trainingsmissie naar Kunduz is “conform eerdere toezeggingen” van start gegaan. Dat vindt GroenLinks. Naast het tonen van tevredenheid hierover zet de partij de contouren van de missie op een rijtje.

De partij heeft vrijdag verklaard, na het Kamerdebat van dinsdagavond over de voortgang van de missie, tevreden te zijn en toont in een verklaring geen kritiek.

Namens GroenLinks voerde Kamerlid Mariko Peters het woord tijdens het debat. Ze stelde het kabinet kritische vragen over een aantal kwetsbare punten, zoals de precieze duur van de trainingen en over de gefaseerde start van de missie.

De partij zegt dat tijdens het debat duidelijk werd dat het kabinet de missie vormgeeft “conform de toezeggingen van de debatten in januari, die destijds voor de GroenLinks-fractie aanleiding waren om met de missie in te stemmen”.

GroenLinks-leider Jolande Sap waarschuwde het kabinet begin april niet te "marchanderen met de toezeggingen" die zijn gedaan over de missie.

Openheid over tegenslagen
GroenLinks noemt het een “waardevol resultaat van dit debat dat de toezegging aan GroenLinks dat het kabinet proactief verantwoording zal afleggen aan de Tweede Kamer en de samenleving bij tegenslag”.

De partij doelt hiermee op mogelijke geweldsincidenten waarbij slachtoffers vallen en Nederlandse militairen direct of indirect betrokken zijn.

GroenLinks noemt dit het begin van een cultuuromslag bij de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, die gewend zijn slecht nieuws alleen te melden wanneer daar specifiek om wordt gevraagd.

Minister Rosenthal heeft volgens GroenLinks nu het belang van actieve openbaarheid onderkend en heeft toegezegd daarbij niet te zullen wachten op de kwartaalbrieven over de voortgang van de missie.

De partij vindt open en eerlijke communicatie belangrijk voor het draagvlak in de samenleving van de politietrainingsmissie naar Kunduz.

In het debat zelf zei Mariko Peters nog dat er “niet alleen onder de bevolking draagvlak moet komen”, maar ook in de Kamer en dat tot nu toe de fracties informatie met vragen uit het kabinet moesten trekken.

Contouren missie
Het kabinet gaf tijdens het debat inzicht in de uitwerkingen van de toezeggingen die zijn gedaan. Samen met de kabinetsbrieven en antwoorden op schriftelijke vragen zijn de contouren van de missie volgens GroenLinks nu scherp.

De partij brengt in de verklaring daarbij de invulling van de training, de plaats waar de opgeleide agenten gaan werken, het civiele karakter, de versterking van de justitieketen in Afghanistan, de kosten en de trainingsduur onder de aandacht.

Trainingsduur
De duur van de opleiding van Afghaanse agenten is voor GroenLinks een heikel punt. In de verklaring zegt de partij dat de agenten die Nederland gaat trainen een opleiding krijgen van 18 weken en 5 maanden praktijkbegeleiding in het veld.

Dit geldt ook voor de agenten die al in Kunduz werken en die Nederland vanaf deze zomer vervolgtraining en praktijkbegeleiding zal geven.

Met praktijkbegeleiding zal Nederland namelijk de missie in juli 2011 beginnen. Het geven van basistrainingen start pas begin volgend jaar.

De agenten waarmee Nederland start hebben volgens GroenLinks grotendeels al een basistraining van 6 weken van een ander land gekregen.

Afhankelijk van hun werkervaring en individuele capaciteiten zullen zij een aanvullende basistraining krijgen, zodat ook zij op het niveau van de 18-weekse opleiding worden gebracht.

Agenten kunnen voorafgaand of tijdens de training door Nederland uit de opleiding worden verwijderd.

Ook de ChristenUnie stond op een trainingsduur van 18 weken, anders wilde de partij dat de missie ingekrompen zou worden.

Invulling training
Nederland begint vanaf januari 2012 ook zelf met het geven van een basistraining aan nieuwe rekruten voor Kunduz.

De Nederlandse Anders dan de huidige standaard NAVO-basistraining zal acht weken duren. Nu is de bsistraining die de NAVO aanbiedt nog acht weken.

De twee extra weken worden gebruikt om de agenten op te leiden in kennis van civiele politieonderwerpen, waaronder vrouwen-, kinder- en mensenrechten, wetskennis en integriteit. Ook alfabetisering is gedurende de hele trainingsperiode een prioriteit.

De overige tien weken training bestaat uit een vervolgopleiding in de praktijk van de agenten.

Tot voorheen werden Afghaanse civiele agenten vooral in paramilitaire vaardigheden getraind.

De NAVO is van plan om vanaf zomer 2012 de 8-weekse basistraining van Nederland over te nemen en uit te rollen over heel Afghanistan.

Werken in Kunduz
De door Nederland te trainen agenten zullen in Kunduz te werk worden gesteld. Daar kan Nederland volgen wat hun vorderingen zijn, waar ze problemen ervaren, of ze extra ondersteuning nodig hebben en of ze worden ingezet voor civiele politietaken.

Civiele politietaken
Over de inzet van de agenten voor alleen civiele politietaken ligt al een afspraak met de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken en hierover zullen voor de zomer ook afspraken worden gemaakt met de nieuwe politiecommandant van Kunduz.

De regering verwacht dat dit geen problemen zal opleveren. Nederlandse teams van trainers en begeleiders zullen de afspraken in de dagelijkse praktijk monitoren en waar nodig sturend of sanctionerend optreden.

Versterking justitieketen
Ben Knapen, de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken komt voor het zomerreces met een uitgebreide brief over de activiteiten die Nederland in Kunduz uitrolt voor versterking van de justitieketen.

De plannen zien er tot nu toe volgens GroenLinks “indrukwekkend uit en bestaan onder meer uit bemiddeling bij land- en waterconflicten en versterking van de toegang tot het recht voor vrouwen”

Financiering
De kosten van de missie, inclusief die voor versterking van justitie, komen niet ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Het kabinet beraamde in januari de kosten van de politiemissie op 467,8 miljoen euro.

De vragen die GroenLinks nog had over de uitvoering van de missie lijken nu beantwoord. De partij blijft steun verlenen aan de uitzending van 545 Nederlandse militairen en agenten naar Kunduz.

Zie ook:
Kabinet moet draagvlak onder burgers voor Kunduz-missie vergroten
GroenLinks ontevreden over brief kabinet politietrainingsmissie Kunduz

donderdag 28 april 2011

Kabinet moet draagvlak onder burgers voor Kunduz-missie vergroten

Het kabinet moet zich meer inspannen om steun te creëren voor de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Dat hebben verschillende partijen tijdens het debat over de voortgang van de missie kenbaar gemaakt.

Tot nu toe merken regeringspartij CDA en de oppositiepartijen GroenLinks en de SGP niet veel van de toezegging die premier Mark Rutte hierover in januari heeft gedaan, zo schrijft de Telegraaf over de bijeenkomst van disndagavond.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters “moet er niet alleen onder de bevolking draagvlak komen, maar ook in de Kamer. Tot nu toe moeten de fracties informatie met vragen uit het kabinet trekken”.

De SP wees erop dat uit peilingen blijkt dat de bevolking grotendeels tegen de missie is.

Tijdens het debat brachten de ministers wel onder de aandacht dat het Nederlandse besluit om politietrainers naar Kunduz te sturen door de NAVO warm is onthaald.

Dit was ook wel te verwachten omdat de NAVO zit te springen om extra militairen in Afghanistan en trainers voor het Afghaanse leger en de politie.

De verdragsorganisatie zou ook positief staan tegenover de kwaliteitsimpuls die Nederland aan de opleiding van de agenten in Afghanistan wil geven.

Ook de ChristenUnie is nu erg tevreden over de missie. Tweede Kamerlid Joel Voordewind zei voor Radio 1 alle vertrouwen te hebben in de missie.

woensdag 27 april 2011

22 politiemensen willen naar Kunduz

In totaal hebben zich 22 Nederlandse agenten opgegeven om mee te doen aan de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Dat heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) dinsdagavond tijdens het debat over de voortgang van de missie gezegd. De sollicitatietermijn voor agenten is dinsdag gesloten.

Opstelten ontkende dat er sprake is van onrust onder militairen en politiemensen over verschillen in hun arbeidsvoorwaarden tijdens de uitzending, zoals de bonden hadden gemeld.

De regering heeft steeds aangegeven dat er 40 agenten naar Afghanistan zouden gaan, die in Kabul en Kunduz gestationeerd zouden worden. Dit zouden leden zijn van de regionale politiekorpsen en het KLPD.

Van de Nederlandse inzet van 225 opleiders/trainers komen ongeveer 40 civiele politiefunctionarissen terecht bij EUPOL (European Union Police Mission), zo maakte het kabinet eerder bekend.

Hiervan zijn er 25 bestemd voor Kabul voor de opleiding van het hogere kader van de Afghaanse politie en voor de totstandkoming van het nationale trainingscentrum in de provincie Bamiyan.

Vijftien functionarissen worden gestationeerd in de provincie Kunduz voor de uitvoering van het City Police and Justice Project van EUPOL.

Politiemensen kunnen vrijwillig kiezen om op een missie te gaan. Militairen zijn verplicht als hun eenheid daarvoor wordt aangewezen.

Nederland stuurt overcapaciteit aan politietrainers naar Kunduz

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over de voortgang van de politietrainingsmissie naar Kunduz gezegd dat er meer trainers zijn dan er agenten nodig zijn in de provincie.

Hillen zei dat er een capaciteit is om 3.000 agenten in drie jaar op te leiden. Hij gaf aan dat deze overcapaciteit op twee manieren ingezet kan worden.

Nederland kan ervoor kiezen om agenten langer te begeleiden. Na de basistraining van 8 weken, de aanvullende opleiding van 10 weken en de volgperiode van 5 maanden zouden ze drie jaar lang kunnen worden gevolgd.

Een andere mogelijkheid is dat Nederland ook agenten op gaat leiden voor andere provincies dan Kunduz.

PVV-Kamerlid Hero Brinkman, die voor zijn partij deelnam aan het debat, stelde voor om dan minder politietrainers te sturen.

In totaal wil Nederland in een periode van drie jaar 3.000 agenten opleiden. De Afghaanse overheid maakte enige tijd geleden bekend dat ze streeft naar 1.600 agenten in de provincie.

Zoals verwacht blijven de partijen die eind januari hebben ingestemd met de missie die steunen. GroenLinks maakte dit standpunt al eerder op de dag bekend. Hierdoor blijft de regering een meerderheid voor Kunduz in de Kamer behouden.

VVD, CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP steunen de missie. Gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en de Partij voor de Dieren waren en blijven tegen.

De PVV maakte wel duidelijk dat als de steun van een van de oppositiepartijen volgend jaar bijvoorbeeld wegvalt, de partij zich niet geroepen voelt de missie alsnog te steunen.

Zie ook:
GroenLinks blijft missie Kunduz steunen
Debat over politiemissie Kunduz dinsdagavond in Tweede Kamer
Hans Couzy: “kabinet vertelt onzin-dingen”

dinsdag 26 april 2011

GroenLinks blijft missie Kunduz steunen

GroenLinks is van plan de missie in Kunduz te blijven steunen. Maar de fractie heeft nog wel vragen over de precieze uitvoering zoals het begin en de duur van de trainingen die gegeven gaan worden.

Dat meldt de NOS. De omroep zegt dat GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters benadrukt dat haar fractie begin dit jaar ook al “ja” heeft gezegd tegen de politietrainingsmissie.

Peters laat weten: “Ja blijft ja. Nu is het taak om te controleren hoe het kabinet de voortgang van de missie vorm heeft gegeven.”

Ze wil dinsdagavond bij het Kamerdebat wel duidelijkheid over de precieze duur van de trainingen en over de aanvang ervan.

Dit maakte het kabinet al eerder duidelijk. De duur van de training wordt uitgebreid van zes naar acht weken, militairen beginnen deze zomer met het begeleiden van agenten en begin volgend jaar beginnen politietrainers met het geven van de basistraining.

Vorige week schreef de regering aan de Tweede Kamer dat de duur van de training wordt uitgebreid van zes naar acht weken. Dit was één van de wensen van GroenLinks.

De partij had gedreigd "de stekker eruit te trekken" als niet aan alle voorwaarden zou worden voldaan.

Naar verwachting blijven gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en Partij voor de Dieren tegen de missie.

Voor de missie stemden eind januari VVD, CDA, SGP, GroenLinks (min Kamerlid Ineke van Gent), D66 en ChristenUnie. De laatste partij die toen voor stemde twijfelt nog, en hun steun is ook nodig voor een meerderheid in de Kamer.

Doordat de missie vaak onder de aandacht kwam zoals de voorstanders die willen, en twee partijen die twijfelden veel aandacht kregen, is er in de media maar erg weinig aandacht geweest voor de standpunten van partijen die tegen zijn, zoals de PVV en de SP.

Zie ook:
PVV: “We moeten niet in Afghanistan agenten opleiden, maar hier agenten opleiden”
SP: “Nieuwe missie brengt geen vrede, maar verlengt oorlog”

Debat over politiemissie Kunduz dinsdagavond in Tweede Kamer

Begin dit jaar stemde een meerderheid in de Tweede Kamer in met een politietrainingsmissie naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Dinsdagavond debatteert de Kamer opnieuw over het besluit. Het debat is live te volgen.

Dinsdag 26-04-2011

Groen van Prinstererzaal 


GroenLinks en de ChristenUnie vinden de toezeggingen van het kabinet voor de missie in Kunduz nog niet helemaal voldoende, zo hebben ze de afgelopen weken laten weten.

De basisopleiding moet langer worden, van zes naar acht weken, wat begin volgend jaar pas begint, en er moet een vervolgtraining van 10 weken komen. Daar gaan Nederlandse soldaten deze zomer mee starten.

De civiele garantie van Mark Rutte en de Afghaanse centrale overheid wil de ChristenUnie ook nog bevestigd zien door de gouverneur en politiecommandant van Kunduz.

Verder wil GroenLinks dat Afghaanse agenten die na hun opleiding buiten Kunduz aan de slag gaan gevolgd kunnen worden.

Heeft het kabinet nu de Kamer tevreden gesteld? Cruciaal zal de houding zijn van de ChristenUnie en GroenLinks.

NOS-verslaggever Wilco Boom legt uit waarom het debat van dinsdagavond nodig is. Volgens hem is niet aan alle voorwaarden voldaan, maar het afblazen van de missie ligt volgens hem niet voor de hand.Zie ook:
ChristenUnie heeft nog twijfels over trainingsmissie Kunduz

zaterdag 23 april 2011

ChristenUnie heeft nog twijfels over trainingsmissie Kunduz

De ChristenUnie blijft belangrijke punten van bezwaar houden over de missie naar Kunduz om daar de politie te gaan trainen. De partij maakt zich nog bezorgd over afspraken met de plaatselijke autoriteiten.

Dat heeft de Telegraaf donderdag gemeld. CU-Kamerlid Joël Voordewind maakt zich nog bezorgd over de afspraken die nog moeten worden gemaakt met de politiecommandant in Kunduz.

De partij gaf al eerder aan dat er ook afspraken moeten worden gemaakt met de gouverneur en de politiecommandant van de provincie over de louter civiele taken van de agenten die worden opgeleid, en niet alleen met Kabul.

Voordewind heeft verder nog vragen over de duur van de opleiding van in totaal achttien weken. Hij is van mening dat dit niet voor iedere rekruut nu helder geregeld is, zo schrijft de Telegraaf.

De ChristenUnie is blij dat een tweede tot het christendom bekeerde Afghaan is vrijgekomen. Voordewind noemt dit “een gunstig voorteken waaruit blijkt dat het regime gevoelig is voor druk van buitenaf als het om mensenrechten gaat. Eerder was nog de doodstraf opgelegd.

Voordewind zei donderdag volgens het ANP dat hij van twee bronnen heeft gehoord dat Shoib Asadullah vrij is. In februari werd Said Musa al vrijgelaten.

De partij wil dat Nederland zich actief inzet voor de rechten van religieuze minderheden in Afghanistan.

Het kabinet heeft intussen vastgelegd met de Afghaanse autoriteiten en de NAVO dat de basistraining voor agenten wordt verlengd van zes naar acht weken. Daarnaast is er een aanvullende training van tien weken die de agenten buiten de poort begeleidt.

In juli beginnen Nederlandse soldaten met het verder begeleiden van agenten buiten de poort. Begin volgend jaar gaat de basisopleiding voor nieuwe Afghaanse politierekruten van start.

De ChristenUnie zal dinsdag het eindoordeel geven over de missie. Voordewind heeft gezegd dat zijn partij in januari instemde met de missie, maar dat er nog veel losse eindjes waren. Hij gaat ervan uit dat die opgelost worden.

Zie ook:
Missie start in juli met praktijkbegeleiding agenten
Brief kabinet meldt waarschijnlijk langere training agenten
Grote zorgen ChristenUnie over missievoorwaarden

Nederlandse soldaten op geheime missie OEF in Afrika

Nederlandse militairen nemen zonder toestemming van de Tweede Kamer deel aan een Amerikaanse missie tegen al-Qaeda in Afrika.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Tientallen commando’s en mariniers trainen in stilte sinds 2008 Afrikaanse militairen in de Sahel-landen Mali, Senegal en Tsjaad. Dit doen ze volgens de krant op dezelfde wijze als ze in Kunduz willen gaan doen.

De trainingsmissie is onderdeel van Operation Enduring Freedom (OEF), de Amerikaanse oorlog tegen terreur, The War on Terror. (Ook wel eens vertaald met Oorlog tegen de Angst).

De situatie is aan het licht gekomen door informatie en documenten van het Congres en het ministerie van Defensie in de VS.

Aan Operation Enduring Freedom nemen in Afghanistan ruim 10.000 militairen deel, zo meldde de BBC onlangs.

Ook Nederlandse special forces waren in Afghanistan actief in het kader van deze operatie, maar die zijn na het einde van de missie in Uruzgan teruggetrokken.

De taak van soldaten bij OEF in Afghanistan is het actief opsporen van opstandelingen en het trainen van Afghaanse veiligheidstroepen.

Onbekend
De SP en ChristenUnie hebben verbaasd gereageerd op het nieuws van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika en zeggen van niets te weten, aldus het AD.

SP-Kamerlid Harry van Bommel vraagt het kabinet om opheldering. Hij noemt de trainingsactiviteiten in de levensgevaarlijke Sahel “schimmig” en vindt: "Dit is meer dan een gewone oefening. We zitten daar in een oorlogsgebied.”

Nederland neemt deel aan de grote jaarlijkse operatie Flintlock van het Amerikaanse militaire commando voor Afrika, het US Africa Command (AFRICOM).

Het US Africa Command overkoepelt al de activiteiten van het Amerikaanse leger in Afrika, behalve Egypte. Toen het werd opgericht vreesden critici dat het tot meer oorlog in Afrika zou leiden.

Defensie en Buitenlandse Zaken zeggen dat het slechts een oefening is en er geen verband is met Operation Enduring Freedom. Voor deelname hieraan zou ook geen mandaat van de Kamer nodig zijn, zeggen ze in het AD.

Het betreft een oefening, geen operatie met een VN-resolutie, laat een woordvoerster van Defensie weten.

De geheime missies in Afrika vinden plaats terwijl de Kamer worstelt met het sturen van politietrainers naar het Noord-Afghaanse Kunduz.

donderdag 21 april 2011

Soldaten Kunduz nog maanden in tenten gelegerd

Ruim honderd Nederlandse militairen die de politiemissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz voorbereiden moeten tot het einde van het jaar in tentenkampen slapen.

Dat bericht de NOS na de brief van het kabinet van 20 april met antwoorden op Kamervragen. Er komen wel speciale beschermingswanden om de tenten heen te staan.

Militaire vakbonden hadden eerder dit jaar gepleit om de Nederlanders tijdelijk onder te brengen in gepantserde containers. Dit biedt een betere bescherming tegen raketinslagen.

In Uruzgan waren wel gepantserde containers beschikbaar voor soldaten die daar waren gestationeerd.

Maar volgens minister Hans Hillen (Defensie) is de veiligheid van de militairen met de genomen maatregelen afdoende gewaarborgd.

De tentenkampen worden door Duitse troepen beveiligd. Eind 2011 zullen de Nederlanders over betonnen slaapvertrekken beschikken.

Beveiliging lokaties
Het kabinet schrijft in de antwoordbrief van 20 april op Kamervragen over de beveiliging van de verblijfplaatsen van de Nederlanders onder meer dat de tenten eind 2011 zijn vervangen door betonnen slaapvertrekken.

26
Hoe zijn de lokaties, waarop de Nederlanders zullen verblijven, beveiligd?

Zowel de kampen in Masar-e-Sharif en in Kunduz waar Nederlandse militairen en civielen zullen verblijven, als het Politie opleidingscentrum in Kunduz waar Nederlandse opleiders gaan werken, worden onder Duitse verantwoordelijkheid beveiligd. De Nederlanders die werkzaam zijn bij EUPOL verblijven en werken in Kabul op beveiligde compounds. In Kunduz verblijft en werkt EUPOL ook op het Duitse kamp. Aan het begin van de missie zullen de Nederlandse militairen in Mazar-e-Sharif en Kunduz worden gelegerd in tenten, die worden voorzien van aanvullende beschermingsmaatregelen zoals beschermingswanden. Vanaf het einde van 2011 zullen de tenten worden vervangen voor betonnen slaapvertrekken.

Zie ook:
Missie start in juli met praktijkbegeleiding agenten
Brief kabinet meldt waarschijnlijk langere trainingsduur agenten
“Veiligheidssituatie Kunduz relatief goed”

Politietrainingsmissie start in juli 2011 met praktijkbegeleiding agenten in Kunduz

Militairen en leden van de Koninklijke marechaussee beginnen in juli 2011 in het district Kunduz met de begeleiding van Afghaanse agenten in de praktijksituatie.

Dat heeft het kabinet dinsdag bekendgemaakt in een brief waarin antwoord wordt gegeven op 146 Kamervragen.

Over de start van de missie schrijven de betrokken bewindslieden: "Vanaf medio juni 2011 zal de geïntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn” en “de praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen".

- Update juli 2011: eerder deze maand verklaarde kolonel Ron Smits, de commandant van de politietrainingsmisie in Kunduz, dat de praktijkbegeleiding eind augustus van start gaat -

De afgelopen tijd was er verwarring omdat verschillende keren werd gemeld dat de politietrainingsmissie in 2012 zou beginnen. Maar dat betreft alleen de basistraining van agenten. De missie op straat begint deze zomer.

De POMLTs gaan agenten tien weken in de praktijk begeleiden.

Locatie
De begeleiding van de agenten begint in juli in het district Kunduz met POMLTs (Police Operational Mentor and Liaison Teams). Zij begeleiden en ondersteunen Afghaanse agenten. Dit is de voornaamste taak voor de landmachtmilitairen in Kunduz.

Het kabinet schrijft: “De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen.”

Het is de bedoeling dat de praktijkbegeleiding van de POMLTs zich tijdens de missie geleidelijk zal uitbreiden naar andere districten. De uitbreiding is ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie.

De training van nieuwe rekruten door Nederlandse politiemensen staat voor begin 2012 gepland.

In de brief schrijft het kabinet dat de proef om de training van agenten te verlengen van zes naar acht weken in 2012 start. “Vanaf januari 2012 zal op het Duitse trainingscentrum de pilot voor de achtweekse basisopleiding van start gaan onder Nederlandse leiding.”

Nederland zal al wel vanaf juni 2011 starten met de inzet van ongeveer vijf Koninklijke marechaussees op het Duitse trainingscentrum in Kunduz. Maar vanaf 2012 zal de proef met de achtweekse training dus pas beginnen.

"Buiten de poort"
Het is de bedoeling dat de praktijkbegeleiding van Afghaanse agenten, die dus in juli begint, buiten de poort van het trainingscentrum in Kunduz plaatsvindt.

Wanneer de situatie buiten het kamp te onveilig wordt om de Afghaanse agenten op te leiden, dan zal het werk buiten de poort wel worden ingeperkt of tijdelijk worden stopgezet.

De begeleiding “op straat” wordt als een gevaarlijk onderdeel van de missie beschouwd. Hier zijn eenheden het meest kwetsbaar voor hinderlagen, bermbommen en zelfmoordaanslagen.

Zie ook:
Kwartiermakers politiemissie aan de slag in Kunduz
Politietrainingsmissie Kunduz op een rijtje

Brief kabinet meldt waarschijnlijk langere trainingsduur agenten Kunduz

De NAVO neemt waarschijnlijk het Nederlandse model over om Afghaanse agenten op te leiden waarmee de trainingsduur wordt verlengd van zes naar acht weken. Het wordt eerst ingevoerd als proef.

Dat meldt de NOS. Het kabinet heeft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de trainingsduur van zes naar acht weken gaat. Dit begint in 2012 als “pilot”.

De NAVO wil dit model overnemen als de proef slaagt.

Aanvankelijk was de NAVO het niet eens met een verlenging van de duur van de training omdat er dan te weinig agenten opgeleid zouden worden en het af zou wijken van de standaard.

Een verlenging van de training is een belangrijk punt voor GroenLinks en de ChristenUnie om het kabinetsbesluit een politietrainingsmissie naar Kunduz te sturen te blijven steunen.

Naar verwachting beginnen Nederlandse militairen en marechaussees deze zomer met het verder begeleiden van Afghaanse agenten die de training van zes weken al hebben gedaan.

Start praktijkbegeleiding
In de brief van 20 april beantwoorden de betrokken bewindslieden 146 Kamervragen die op 14 april waren gesteld.

Over de start van de missie zeggen ze: "Vanaf medio juni 2011 zal de geïntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn. De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen. De POMLT praktijkbegeleiding zal gedurende de missie – ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie - geleidelijk uitbreiden naar andere districten."

De training van nieuwe rekruten door Nederlandse politiemensen staat voor begin 2012 gepland, hoewel er in de zomer al een vijftal trainers aan de slag gaat. In de brief schrijft het kabinet dat de proef van acht weken in 2012 start.

"Nederland zal vanaf juni 2011 starten met de inzet van ongeveer vijf Koninklijke marechaussees op het Duitse trainingscentrum. Vanaf januari 2012 zal op het Duitse trainingscentrum de pilot voor de achtweekse basisopleiding van start gaan onder Nederlandse leiding. Nederland levert zeer binnenkort een bijdrage aan NTM-A van twee Koninklijke marechaussees voor de ontwikkeling van de achtweekse basisopleiding."

NTM-A is de NAVO-trainingsmissie voor Afghanistan. Nederland levert ook trainers voor de Europese politietrainingsmissie EUPOL Afghanistan.

woensdag 20 april 2011

Alleen civiele taken is niet realistisch in gewelddadig Kunduz, ook de agent moet vechten

Hoge politiefunctionarissen in Kunduz trekken het realisme in twijfel van de Nederlandse voorwaarde dat agenten die zijn opgeleid niet mogen vechten tegen de Taliban. Soms zal het nodig zijn. Dat is de realiteit van vandaag.

Dat schrijft Trouw-verslaggever Gert Jan Rohmensen in zijn artikel “Ook de agent moet vechten in Kunduz”. Rohmensen laat politiemensen in Kunduz aan het woord en schetst de veiligheidssituatie in de gewelddadige Noord-Afghaanse provincie.

Als eerste komt Abdurrahman Aktash, plaatsvervangend politiecommandant van Kunduz, in het artikel aan het woord. Hij overleefde de zelfmoordaanslag van 10 maart waarbij zijn baas Abdul Rahman Sayedkhili, twee agenten en twee burgers de dood vonden, en raakte alleen licht gewond.

Sayedkhili was afgelopen najaar door president Karzai naar Kunduz gestuurd om orde op zaken te stellen in de provincie die sinds 2009 door steeds meer Taliban-geweld wordt geteisterd.

Rohmensen meldt dat Sayedkhili, een voormalige moedjahidienstrijder, samen met Amerikaanse en Duitse elitetroepen maandenlang harde en vaak nachtelijke schoonveegoperaties organiseerde in districten waar Taliban het voor het zeggen hadden. Hiermee zou hij zich hoog op de dodenlijst van de Taliban hebben geplaatst.

Sayedkhili, die tot de Tadzjiekse bevolkingsgroep behoorde, maakte zich met zijn vechtersmentaliteit ook verre van populair onder de Pashtoenen, de bevolkingsgroep waaronder de Taliban de meeste aanhangers vinden.

Tijdens de operaties zouden de mensenrechten regelmatig zijn geschonden, “reden waarom veel Pashtoenen zich onevenredig hard behandeld voelden door de politiechef en mogelijk zelfs in de armen van de Taliban werden gedreven”.

De operaties hadden wel als resultaat dat een groot aantal, mogelijk honderden, Taliban-strijders en commandanten is gedood en dat vele anderen vermoedelijk zijn uitgeweken naar naburige provincies of buurland Pakistan om zich te hergroeperen.

Arbaki
Eind januari stelde Sayedkhili “dat alle districten in Kunduz die onder controle stonden van de Taliban waren schoongeveegd”

Ongeveer 1.200 man plaatselijke politie, de impopulaire Arbaki, een vrijwel ongetrainde en onbezoldigde dorpsmilitie van gewapende burgers, zouden er vervolgens voor moeten zorgen dat ze niet terug kwamen.

Moordaanslagen
Het optimisme van Sayedkhili lijkt volgens Rohmensen “niet alleen te worden gelogenstraft door zijn eigen dood, maar ook door die van twee andere prominente leiders die in Kunduz door de Taliban zijn vermoord”.

Muhammad Omar, de gouverneur van de provincie, kwam in oktober om bij een zelfmoordaanslag en Abdul Wahid Omarkhel, de gouverneur van het vorig jaar zeer roerige district Char Dara, in februari dit jaar.

Daarnaast vonden dit jaar nog zelfmoordaanslagen plaats op een rekruteringscentrum van het leger in Kunduz-Stad en op een overheidskantoor in het noordelijke district Imam Sahib, waarbij tientallen doden vielen. Dit jaar kwamen al meer dan 100 mensen om door geweld in Kunduz.

Verzoening
Daar staat tegenover dat ook enkele Taliban-leiders, waaronder de beruchte Taliban-commandant Mullah Salahuddin, en hun manschappen hebben besloten de wapens neer te leggen om het wankele vredes- en verzoeningsproces van de Afghaanse regering te steunen.

De nieuwe politiecommandant van de provincie, Samiulluah Qatra, beloofde hen weer op te zullen nemen in de gemeenschap.

Aanslagen
Ondanks dergelijke successen zegt Aktash dat de Taliban waarschijnlijk niet definitief zijn verdreven uit de gebieden waar ze zaten, en dat zij nu van tactiek veranderen. Ze richten zich volgens hem nu op zelfmoordaanvallen en aanslagen met bermbommen.

De afgelopen drie maanden zijn 600 explosieven geruimd en zijn een 15-jarige jongen, een bommenmaker en een handlanger opgepakt die bekenden dat ze een zelfmoordaanslag op buitenlandse militairen wilden plegen.

En er zijn inlichtingen dat er meer terreurcellen in Kunduz actief zijn.

Politie nodig
Aktash toont zich blij met de komst van de Nederlandse politietrainers omdat de behoefte aan politiemensen groot is in Kunduz om de heroverde gebieden in handen te kunnen houden.

Maar volgens hem leert de ervaring “dat de politie in Kunduz vaker in gevecht raakt met de Taliban dan het Afghaanse leger.” Dat komt omdat de politie als eerste in de lijn zit, in controleposten, zoals langs de strategische verkeersader naar het zuidelijker gelegen Baghlan.

Kunduz is een belangrijk knooppunt van wegen, de weg vanuit het noordwesten van Afghanistan naar het noordoosten en de weg vanuit Tadzjikistan naar de Afghaanse hoofdstad Kabul kruisen hier elkaar.

Over de controle van de weg naar Baghlan is zwaar gevochten.

Lenteoffensief
De laatste tijd zou het in de omgeving wel een stuk rustiger zijn dan voorheen, maar de veiligheidsdiensten zeggen over inlichtingen te beschikken dat de Taliban een lenteoffensief aan het voorbereiden zijn in de aangrenzende provincie Baghlan.

Inzet agenten
Als de situatie erom vraagt zullen ook politieagenten tegen de Taliban moeten vechten, zo zegt Aktash. Dat bestempelt hij als “de realiteit van vandaag”.

Hij noemt het niet hun taak om te vechten, maar soms moet het wel. Hij denkt wel dat er minder gevochten zal worden omdat de Taliban nu minder sterk zijn.

Ook de politiechef van de buurprovincie Takhar zegt dat aan vechten niet te ontkomen is, “vooral om infiltraties door de Taliban snel aan te pakken".

Volgens de politieman is het Afghaanse leger (ANA) nog niet sterk genoeg en te weinig getraind om overal te worden ingezet. Pas als dat zo is kan de politie weer aan zijn eigen werk gaan, zoals de wet handhaven en criminelen opsporen.

PVV stelt Kamervragen over bericht inkomensverschillen militairen en politie missie Kunduz

De PVV-Kamerleden Hero Brinkman en Marcial Hernandez hebben aan de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het bericht dat soldaten en marechaussees minder salaris krijgen in Kunduz dan agenten.

De vragen hebben betrekking op het bericht dat militairen en marechaussees die in Kunduz lokale agenten gaan opleiden 100 euro per dag minder verdienen dan hun politiecollega’s onder EU-vlag die hetzelfde werk doen.

Wanneer de soldaten minder verdienen, dan is de PVV van mening dat “deze inkomensverschillen ongedaan moeten worden gemaakt om scheve gezichten tussen de beide beroepsgroepen tijdens de missie te voorkomen”.

De vragen werden op 19 april ingezonden.

1.)
Klopt het dat militairen en marechaussees die Afghaanse agenten in Kunduz gaan opleiden straks 100 euro per dag minder verdienen dan hun politiecollega’s, die een extra toelage krijgen van de Europese Unie voor hotel- en dinerkosten?

2.)
Zo ja, hoe beoordeelt u deze beloningsverschillen tussen beide beroepsgroepen die hetzelfde werk gaan verrichten?

3.)
Deelt u de mening dat de politiemensen onder EU-vlag in de praktijk geen beroep hoeven te doen op hun toelage voor hotel- en dinerkosten, aangezien zij onder worden gebracht op de Nederlandse militaire basis met al haar faciliteiten? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het ook met de PVV eens dat deze inkomensverschillen ongedaan moeten worden gemaakt om scheve gezichten tussen de beide beroepsgroepen tijdens de missie te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om van de politiecollega’s de extra toelage die zij van de EU krijgen voor hotel- en dinerkosten op te eisen als bijdrage voor de gemaakte kosten op de Nederlandse militaire basis? Zo nee, waarom niet?

dinsdag 19 april 2011

Redeployment Task Force Uruzgan keert zelf terug uit Afghanistan

De eenheid die het personeel en materieel uit Uruzgan terugbracht naar Nederland, de terugverplaatsingseenheid, keert zelf huiswaarts. De taken zijn overgedragen aan het National Support Element op het vliegveld van Kandahar.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie maandag gemeld. Zaterdag droeg commandant luitenant-kolonel Robin Schoonen op Kandahar Airfield de taken van de Redeployment Task Force over aan de Nederlandse ondersteuningseenheid, het National Support Element (NSE), dat onder bevel staat van majoor Bas Homfeld.

Het NSE bestaat uit militairen van alle krijgsmachtdelen. Zij verrichten logistieke werkzaamheden voor de Nederlandse troepen die in Afghanistan verblijven, zoals bevoorrading en de levering van diensten zoals transport, onderhoud, legering, voeding en veldpost.

De Redeployment Task Force vertrok in juli 2010 naar Afghanistan om de vooruitgeschoven posten en de Nederlandse bases in Uruzgan op te breken.

De afgelopen maanden werkten zij vanaf Kandahar Airfield om te bekijken welk materiaal teruggaat naar Nederland, wat in Afghanistan achterblijft en wat voor de politietrainingsmissie in Kunduz gebruikt kan worden.

Oplevering kamp
De Nederlandse ondersteuningseenheid maakt de komende tijd het werk af waar de Redeployment Task Force niet meer aan is toegekomen, zoals het leegruimen en de oplevering van het Nederlandse kamp op de vliegbasis Kandahar.

Bij de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn onder meer nog 4 F-16’s gestationeerd en het Nederlands contingentscommando is er gevestigd.

Daarnaast staan er nog 90 containers en 60 voertuigen gereed voor transport, zoals Bushmaster- en Patria-pantservoertuigen en MB-terreinwagens voor de missie in Kunduz.

Naar verwachting komen de militairen van de terugverplaatsingseenheid eind deze week aan in Nederland.

Ondertussen zijn in Kunduz de kwartiermakers voor de nieuwe politietrainingsmissie aan het werk, die officieel waarschijnlijk deze zomer begint.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 voor de NAVO het Provinciaal Reconstructie Team in de provincie Uruzgan. De Nederlandse deelname aan de oorlog in Afghanistan heeft aan 25 militairen het leven gekost.

maandag 18 april 2011

Bonden verbolgen over lager salaris militairen dan politiemensen tijdens missie Kunduz

De militaire vakbonden vinden dat het kabinet iets moet doen aan het verschil in beloning tussen soldaten en politieagenten die naar Kunduz uitgezonden worden. Agenten krijgen voor hetzelfde werk 100 euro per dag meer dan militairen.

De Telegraaf meldt in het artikel “Salarisrel over Koendoez”
dat het ministerie van Defensie op de hoogte is van een verschil in salaris.

Dit komt omdat er ook een verschil is in rechtspositie. De verschillen worden veroorzaakt door regelingen van de EU, de NAVO en Nederland.

De Europese Unie (EU) betaalt een extra toelage aan de civiele agenten die onder haar vlag aan de slag gaan, zo schrijft de krant.

“Brussel keert dit bedrag uit omdat ze ervan uitgaat dat de agenten hotel- en dinerkosten zullen krijgen. Dat hiervan op de militaire basis in Koendoez geen of amper sprake zal zijn, leidt niet tot intrekking van de extra uitkering.”

Militairen bouwen anderzijds een dubbel pensioen op en hebben andere voordelen ten opzichte van politiemensen.

Maar hier zit het verschil dus duidelijk in de toelage die de EU uitkeert.

De Nederlandse militairen die in Uruzgan verbleven ontvingen trouwens ook een toeslag van ruim 100 euro per dag.

Bonden
De militaire vakbond AFMP is van mening dat er voor de missie naar Kunduz alleen naar het salaris in die periode moet worden gekeken.

Volgens voorzitter Wim van den Burg van de AFMP begrijpt niet iedereen “een pakketvergelijking”. Het gaat volgens hem om dezelfde beloning voor hetzelfde werk.

Hij zegt dat de vakbond er niets aan kan doen en dat ze geen invloed op afspraken met de EU heeft. Hij vindt dat het kabinet in actie moet komen.

Ook de Marechausseevereniging (Marver) kan zich niet vinden in de inkomensverschillen.

Ton de Zeeuw, de voorzitter van de Marver, voorziet scheve gezichten tussen de mensen die worden uitgezonden.

Hij is van mening dat het “onverteerbaar” is dat je “als militair in de kantine naast een politieman zit die voor hetzelfde werk 100 euro per dag meer in zijn zak steekt”.

Inzet politietrainers
De Nederlandse inzet van 225 opleiders bestaat uit ongeveer 40 civiele politiefunctionarissen van regiokorpsen en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Zij komen terecht bij EUPOL Afghanistan, de Europese Politiemissie voor het Centraal-Aziatische land. Deze civiele politietrainers starten begin volgend jaar aan het geven van een basistraining aan Afghaanse politierekruten.

De andere opleiders zijn marechaussees en infanteristen van de landmacht die agenten praktijkbegeleiding gaan geven. Zij beginnen deze zomer, als GroenLinks en de ChristenUnie de missie blijven steunen, en hun taak wordt aangemerkt als het gevaarlijkst omdat het “buiten de poort” plaatsvindt.

De andere 220 soldaten die aan de missie deelnemen zijn onder meer luchtmachtpersoneel met 4-F-16’s, genisten en mensen van de EOD die bermbommen opsporen en personeel dat verbonden is aan hoofdkwartieren van de NAVO in Afghanistan.

Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de geplande politietrainingsmissie gaven de bonden al aan dat er verschillen zijn in rechtspositie, en dat ze vinden dat hier een oplossing voor gevonden moet worden.

vrijdag 15 april 2011

ANP blijft melden dat Nederlandse agenten en militairen vanaf begin volgend jaar Afghanen gaan trainen

Ondanks dat Nederlandse soldaten deze zomer beginnen met de training en begeleiding van Afghaanse politieagenten in Kunduz, meldt het ANP dat de trainingsmissie volgend jaar begint. Minister Rosenthal heeft wel opnieuw bevestigd gekregen dat de opgeleide agenten niet gaan vechten.

Rosenthal (Buitenlandse Zaken) zei donderdagavond na overleg van de NAVO over Afghanistan in Berlijn dat zijn Afghaanse collega Zalmai Rassoul hem had gezegd dat politieagenten niet zullen “uitwaaieren naar offensieve taken”.

Dit heeft de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken onlangs ook aan Den Haag geschreven.

Het ANP meldt vervolgens: “Het is de bedoeling dat Nederlandse agenten en militairen vanaf begin volgend jaar Afghanen gaan trainen.”

Dit nemen onder meer de Volkskrant, RTL, dagblad De Stentor, BNR Radio en tal van andere media over.

Verder liet Rosenthal weten dat de nieuwe missie "heel goed in de huidige overgangsperiode past, waarin de NAVO haar inspanningen verlegt van vechten naar het opleiden van agenten en militairen".

In werkelijkheid beginnen Nederlandse militairen deze zomer Afghaanse politiemensen verder te trainen die de basistraining van zes weken van de NAVO al hebben gevolgd. Vanaf begin volgend jaar gaan ze ook de basistraining geven, die dan minstens acht weken moet duren.

De ChristenUnie maakte gisteren duidelijk dat ze niet alleen van de Afghaanse ministers de bevestiging willen dat de agenten niet voor offensieve taken worden ingezet, maar ook van de gouverneur en politiecommandant van Kunduz.

Zie ook:
Missie Kunduz start gewoon deze zomer en aan toegezegde voorwaarden is niet voldaan
ChristenUnie wil 18 weken politietraining Kunduz, anders moet missie inkrimpen

donderdag 14 april 2011

ChristenUnie wil 18 weken politietraining Kunduz, anders moet missie inkrimpen

De ChristenUnie vindt dat de trainingslengte bepalend is voor het succes van de politietrainingsmissie in Kunduz, en van de lengte moet de omvang van de missie afhangen.

Dat stelt CU-Tweede Kamerlid Joël Voordewind. Zijn partij wil “dat Nederland een verantwoorde bijdrage levert aan de politieopbouw in Kunduz”.

Naast de duur van de training wil de CU ook dat agenten niet worden ingezet in de strijd tegen opstandelingen en dat de situatie van christenen in Afghanistan verbetert. Verder maakt de partij zich zorgen over de veiligheidssituatie in de Noord-Afghaanse provincie.

Trainingsduur
De lengte van de politietraining is volgens Voordewind bepalend voor een verantwoorde Nederlandse bijdrage aan de opleiding van agenten.

Hij stelt: “Het kabinet moet kunnen garanderen dat de rekruten in Kunduz 18 weken opleiding krijgen. Lukt dat niet, dan moet de missie verkleind worden. Liever minder, maar verantwoord opgeleide rekruten dan meer opgeleide rekruten die onverantwoord de poort uit gaan.”

Over de trainingsduur heeft het kabinet geen overeenkomst kunnen bereiken met de NAVO, die een standaardtraining van zes weken verzorgt voor Afghaanse politierekruten, en die niet wil verlengen. Dat roept ook vraagtekens op bij GroenLinks.

Knelpunt vervolgtraining
Wanneer de rekruten de praktijktraining volgen en in een andere provincie werkzaam worden, zal het voor de meesten logistiek onmogelijk worden om de vervolgtraining met terugkomdagen af te ronden.

Voordewind zegt: “Als het logistiek alleen mogelijk is om rekruten binnen Kunduz een volledige opleiding van 18 weken te geven, dan moet de missie maar beperkt worden tot het opleiden van rekruten voor alleen de provincie Kunduz en dus kan het af met een kleinere missie.”

Hij ziet daarnaast nog een andere mogelijkheid, en dat is een aaneengesloten opleiding van 18 weken basis- en vervolgtraining.

Veiligheidssituatie
De verslechterende veiligheidssituatie in de regio Kunduz baart de ChristenUnie ook zorgen. De veiligheid zal namelijk bepalen of de praktijkopleiding buiten de poort uitgevoerd kan worden.

"Als de veiligheidssituatie dramatisch verslechtert, kunnen de Nederlandse begeleiders hun werk niet doen," aldus Voordewind.

Hij wil daarom toezeggingen van de gouverneur en politiecommandant in Kunduz dat de rekruten niet worden ingezet in de strijd tegen de Taliban, maar enkel als civiele politie.

Voordewind zegt: “Nu hebben we alleen een toezegging in een algemene brief uit Kabul. De provinciale autoriteiten hebben eerder gepleit voor bredere inzet van de rekruten.”

Naast de ChristenUnie wil ook GroenLinks dat de agenten niet worden ingezet in de strijd tegen opstandelingen.

Over de verslechterende veiligheidssituatie in Kunduz stelde de SP eerder dit jaar Kamervragen, om te weten hoe er onder deze omstandigheden agenten kunnen worden opgeleid.

Godsdienstvrijheid
In het debat met het kabinet, maar ook tijdens de verdere voorbereiding van de missie, heeft de ChristenUnie steeds gehamerd op de versterking van de godsdienstvrijheid in Afghanistan. De partij houdt grote zorgen over het lot van de Afghaanse christen Shoib Assadulah.

Assadulah zit gevangen in Mazar-e-Sharif. De vrees bestaat dat hij veroordeeld kan worden tot de doodstraf.

Eerder dit jaar stelde de ChristenUnie samen met het CDA en de SGP vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over de gevaarlijke situatie voor christenen in Afghanistan. Rosenthal beloofde zich voor hun lot in te zetten.

Deadline
De ChristenUnie wil dat het kabinet voor het mei-reces duidelijkheid geeft over de haalbaarheid van de toezeggingen die zijn gedaan aan de Kamer.

Voordewind besluit: “Het kabinet heeft op cruciale aspecten het nodige werk te doen om ons tevreden te kunnen stellen.”

Fractieleider Jolande Sap van GroenLinks zei al eerder dat het kabinet er “een schepje bovenop moet doen”.

Het kabinet is niet alleen afhankelijk van steun van GroenLinks om een meerderheid in de Kamer te houden voor de missie naar Kunduz, maar ook van de ChristenUnie.

De ChristenUnie lijkt dus niet van plan de steun voor de missie in te willen trekken, maar de omvang ervan te willen verkleinen als niet aan de toezeggingen wordt voldaan.

Zie ook:
Brief kabinet roept nog vraagtekens op bij GroenLinks en ChristenUnie
GroenLinks ontevreden over brief kabinet
Brief kabinet: basisopleiding agenten kan niet eerder beginnen dan begin 2012
Rosenthal beantwoordt Kamervragen mogelijke doodstraf Said Mussa

dinsdag 12 april 2011

Nederlandse kwartiermakers politiemissie aan de slag in Kunduz

De zeventig Nederlandse kwartiermakers, het Deployment Element, van de missie naar Kunduz zijn op 9 april in de Noord-Afghaanse provincie met hun voorbereidingen voor de politietrainingsmissie begonnen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De militairen gaan de infrastructuur voor de Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM) opbouwen.

Sinds zaterdag is bijvoorbeeld het communicatiecentrum in de lucht en dit wordt 24 uur per dag bemand. Nu dit onderdeel operationeel is, zijn ook de verbindingen en de communicatie met Nederland gewaarborgd en zijn de kwartiermakers permanent bereikbaar.

Dit is niet alleen belangrijk voor de aansturing vanuit Nederland, maar ook worden van hieruit alle benodigde logistieke activiteiten ondersteund, aldus Defensie.

Inrichten basis
De snelle start was mede mogelijk door het voorbereidende werk van het Planning and Liason Team (PLT). Dit zijn de verbindingsmensen die al vooruit waren gereisd.

Zaterdag droeg de commandant van het PLT, luitenant-kolonel Huub van Leeuwen, de leiding over aan zijn ranggenoot Tjeerd Blankestijn.

Blankestijn heeft nu tot taak om de noodzakelijke logistieke voorbereidingen te treffen zodat medio dit jaar de verwachte politietrainers en het ondersteunend personeel na aankomst direct aan de slag kunnen.

Woon- en werkcontainers
De faciliteiten die de Duitse militairen ter beschikking hebben gesteld droegen ook bij aan de voortvarende start van de activiteiten van de kwartiermakers.

Ze hoefden hierdoor geen tenten voor de eigen legering op te bouwen en konden direct met de voorbereidende werkzaamheden voor de komst van de tijdelijke woon- en werkverblijven beginnen.

Luitenant-kolonel Blankestijn, de commandant van het Deployment Element, tekende maandag het contract voor de levering van de tijdelijke legering- en werkcontainers.

Duitsland is de “lead nation”, het leidende land, van de International Security Assistance Force (ISAF), die wordt geleid door de NAVO, in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. De Nederlanders zijn samen met Duitsers op de basis gelegerd en werken nauw samen.

De Nederlanders werken verder samen met plaatselijke Afghaanse aannemers.

Stenen gebouwen
Het is de bedoeling dat uiteindelijk op het kamp permanente legering- en werklocaties in de vorm van stenen gebouwen zullen verrijzen. Het vrijmaken van voldoende ruimte voor deze grotere faciliteiten op het toch al volle kampement behoorde tot de uitdagingen van het PLT.

Het ministerie van Defensie heeft een video uitgegeven waarop de aankomst van de Nederlandse kwartiermakers in Afghanistan is vastgelegd. De soldaten vlogen via Mazar-e-Sharif naar Kunduz, en begonnen daar vervolgens met hun werkzaamheden.Zie ook:
Kwartiermakers vertrokken van vliegbasis Eindhoven naar Kunduz
Kabinet: vertrek kwartiermakers noodzakelijk, geen onomkeerbare stappen
Kamer wil meer informatie over vertrek kwartiermakers
Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan
Eerste Nederlandse kwartiermakers politietrainingsmissie Kunduz aangekomen
Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie


Update
Aantekening: antwoord op vraag 76 uit de antwoordbrief van het kabinet van 20 april op Kamervragen politietrainingsmissie Kunduz:

"Zoals aan uw Kamer is gemeld zijn er kwartiermakers (Deployment Element) in Kunduz. Tot en met augustus 2011 zijn er specialisten voor kortere of langere duur aanwezig in het gebied. De omvang fluctueert rond de 110 personen. De werkzaamheden van dit Deployment Element bestaan uit het vergroten van de situational awareness en het maken van afspraken omtrent de infrastructuur. De kwartiermakers hebben slechts de taak om logistieke en infrastructurele voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie. De verwachting is dat half juni 2011 de werkzaamheden van het Deployment Element in Kunduz gereed zijn, er zijn dan nog wel kwartiermakers aanwezig op Masar-e-Sharif om de verhuizing van de F16’s mogelijk te maken. Vanaf eind augustus zal de Air Task Force operationeel zijn met 120 personen.

Vanaf medio juni 2011 zal de geïntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn. De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen. De POMLT praktijkbegeleiding zal gedurende de missie – ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie - geleidelijk uitbreiden naar andere districten."

Zie verder:
Antwoordbrief kabinet 20 april op Kamervragen trainingsmissie

maandag 11 april 2011

Teams Explosieven Opruimingsdienst oefenen met genie voor uitzending Kunduz

Twee teams van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) hebben vorige week in het Brabantse Riel een oefening afgerond waarin ze trainden met de genie in het opsporen en onschadelijk maken van bermbommen.

Dat maakte het ministerie van Defensie bekend. De militairen moesten daarbij samenwerken onder omstandigheden met een vergelijkbare dreiging als in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

De leden van de EOD-teams maken straks deel uit van de zogenoemde Force Protection (FP). De militairen van deze eenheid beveiligen de Afghaanse politieagenten in opleiding en hun instructeurs tijdens de trainingsmissie.

“Met hun kennis op het gebied van het onschadelijk maken van geïmproviseerde explosieven (IED’s) zorgen ze voor een veiligere werksituatie,” zo meldt een woordvoerder van Defensie.

Genie
De teams doorliepen het trainingsprogramma met ’searchers’ van de genie. Deze genisten die ook binnen de Force Protection opereren, speuren naar IED’s en betrekken de EOD erbij zodra ze iets verdachts aantreffen.

De samenwerking tussen beide eenheden werd met een scenario aan het einde van de oefening, die een week duurde, beproefd.

Naast het ondergaan van de specialistische training woonden de explosievenopruimers ook een inlichtingenbriefing bij en deden ze schietoefeningen.

De EOD oefent regelmatig met partners onder uiteenlopende omstandigheden om voorbereid te zijn voor inzet in binnen- en buitenland.

Bermbommen vormen een groot gevaar in Afghanistan. Ongeveer 60 procent van de dodelijke slachtoffers onder buitenlandse militairen de afgelopen drie jaar in het land viel door dit soort explosieven.

Kwartiermakers die de missie voor moeten bereiden zijn vorige week naar Kunduz vertrokken. Het is de bedoeling dat de missie officieel deze zomer begint.

zaterdag 9 april 2011

Militairen missie Kunduz lopen grote kans ontslagen te worden bij thuiskomst

De militaire vakbonden hebben onthutst gereageerd op de aankondiging van 6.000 gedwongen ontslagen bij de krijgsmacht die vallen door bezuinigingen.

De militaire vakbond AFMP vindt de ontslagen onacceptabel, immoreel en is van mening dat het volstrekt verwerpelijk is om op deze manier met mensen om te gaan. Soldaten die straks uit Kunduz terugkeren, zouden vervolgens een ontslagbrief op hun deurmat kunnen vinden.

Voorzitter Wim van den Burg van de AFMP zegt tegen het Algemeen Dagblad: “Deze week zijn nog 70 man naar het Afghaanse Kunduz vertrokken. Grote kans dat als zij terugkomen, ze te horen krijgen dat ze eruit liggen.”

De krant schrijft dat de grote vakbonden Defensie de oorlog hebben verklaard en harde acties hebben aangekondigd.

Militairen mogen niet staken, maar wel stiptheidsacties, langzaamaanacties en protestbijeenkomsten houden.

De afgelopen week vertrokken zeventig kwartiermakers naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Ze gaan daar voorbereidingen treffen voor een politietrainingsmissie die drie tot vier jaar gaat duren.

Bij Defensie moet de komende jaren 1 miljard euro bespaard worden. De missie naar Kunduz kost een slordige 500 miljoen euro bovenop het normale budget van de krijgsmacht.

woensdag 6 april 2011

Kwartiermakers vertrokken van vliegbasis Eindhoven naar Kunduz

Zeventig kwartiermakers zijn afgelopen middag vanaf de vliegbasis Eindhoven richting Kunduz gevlogen. Ze zullen daar de Nederlandse politietrainingsmissie voorbereiden. Ze gaan ervoor zorgen dat de militairen en agenten die komen meteen aan het werk kunnen.

Een aantal kwartiermakers was al eerder vertrokken om het pad voor de huidige hoofdmacht te effenen.

De troepen zorgen ervoor dat logistiek, infrastructuur en materieel gereed is op het moment dat de eerste soldaten en politiefunctionarissen voor de politietrainingsmissie komende zomer arriveren.

De kwartiermakers staan onder bevel van luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn. Verslaggeefster Trudy van Rijswijk voerde een gesprek met hem vlak voor het vertrek. Hij legt uit wat zijn manschappen gaan doen.

Radioreportage van de NOS:Beeldverslag van het vertrek:

Zie ook:
Kabinet: vertrek kwartiermakers noodzakelijk, geen onomkeerbare stappen
Kamer wil meer informatie over vertrek kwartiermakers
Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan
Eerste Nederlandse kwartiermakers politietrainingsmissie Kunduz aangekomen
Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie

Vertrek kwartiermakers missie Kunduz noodzakelijk, er worden geen onomkeerbare stappen gezet

De ministers Hillen (Defensie) en Rosenthal (Buitenlandse Zaken) hebben de vragen over het vertrek van de kwartiermakers beantwoord. Ze schrijven dat het vertrek nodig is en er geen “onomkeerbare stappen” worden gezet.

In de brief verwijzen de ministers naar antwoorden op Kamervragen van januari, waarin werd gezegd “dat de voorbereiding van de Nederlandse ontplooiing in beginsel half maart 2011 start en dat de deployment-eenheid zou bestaan uit ongeveer 90 personen”.

Met deployment-eenheid (DE) wordt in defensiejargon kwartiermakers aangeduid. Vorige maand vertrokken er al tien naar Noord-Afghanistan.

De Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie wilden dinsdag, nog voordat de zeventig kwartiermakers woensdag naar Kunduz zouden vertrekken, van Defensie weten wat ze daar precies gaan uitvoeren, en dat er geen "onomkeerbare stappen" worden gezet.

De bewindslieden schrijven nu dat inmiddels de verdere logistieke voorbereidingen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie zijn begonnen.

Ze melden dat de kwartiermakers slechts de taak hebben om logistieke en infrastructurele voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie, en noodzakelijk materieel inzetgereed te maken.

Hillen en Rosenthal noemen het sturen van kwartiermakers “noodzakelijk om de missie tijdig te kunnen laten beginnen.” Ze zeggen dat daarbij geen “onomkeerbare stappen” worden gezet.

Zoals het kabinet al meldde begint de politietrainingsmissie deze zomer met de praktijkbegeleiding en de aanvullende training door POMLTs in het district Kunduz, in en rondom de hoofdstad van de provincie.

De POLMTs, Police Operational Mentor and Liaison Teams, geven praktijkbegeleiding aan Afghaanse agenten. Dit gebeurt "buiten de poort" en wordt gezien als een gevaarlijke taak.

De teams gaan agenten in het veld, op straat, begeleiden die de zesweekse training al hebben gevolgd.

Pas begin 2012 zouden politietrainers de basisopleiding gaan verzorgen voor nieuwe rekruten. Deze moet dan volgens GroenLinks voortaan acht weken gaan duren.

Woensdag vertrekken in de middag zeventig kwartiermakers vanaf het vliegveld Eindhoven naar Afghanistan. In Kunduz zullen ze intrekken op een Duitse basis.

De werkzaamheden om het Nederlandse kamp in Kunduz in te richten zullen ongeveer drie maanden duren.

Zie ook:
Kamer wil meer informatie over vertrek kwartiermakers
Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan


De brief van de twee ministers, die zoals gebruikelijk is gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer:

Naar aanleiding van uw verzoek van 5 april jl. over kwartiermakers voor Afghanistan (kenmerk 2011Z07141/2011D17733) informeren wij u als volgt.

In de antwoorden op Kamervragen over uitzending van de geïntegreerde politietrainingsmissie naar Afghanistan van 24 januari jl. (Kamerstuk 27925 nr. 418, vraag nr. 210) werd gemeld dat de voorbereiding van de Nederlandse ontplooiing in beginsel half maart 2011 start en dat de deployment-eenheid zou bestaan uit ongeveer 90 personen. Inmiddels zijn de verdere logistieke voorbereidingen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie begonnen. De kwartiermakers hebben slechts de taak om logistieke en infrastructurele voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie, en noodzakelijk materieel inzetgereed te maken. Het sturen van kwartiermakers is noodzakelijk om de missie tijdig te kunnen laten beginnen. Daarbij worden geen onomkeerbare stappen gezet. Zoals gemeld in de brief van 28 maart jl. (Kamerstuk 27925 nr. 425) begint de politietrainingsmissie deze zomer met de praktijkbegeleiding en de aanvullende training door POMLTs in het district Kunduz, in en rondom de hoofdstad van de provincie.


DE MINISTER VAN DEFENSIE, DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Drs. J.S.J. Hillen, Dr. U. Rosenthal

dinsdag 5 april 2011

Kamer wil meer informatie over vertrek kwartiermakers nog vóór vertrek naar Kunduz

De Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie willen nog voordat de zeventig kwartiermakers woensdag naar Kunduz vertrekken van Defensie weten wat ze daar precies gaan uitvoeren. De Kamer wil dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Dat meldt De Telegraaf. “De Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie roepen het kabinet op in een brief aan te geven dat met het vertrek van deze groep geen “onomkeerbare stappen” worden gezet voor de Nederlandse politietrainingsmissie die daar is voorzien.”

Vooral GroenLinks zou deze verzekering willen hebben. Volgens de krant leggen de commissies niet uit wat die stappen precies inhouden.

De Kamer wil meer informatie over de planning van de missie en weten waarom over het vertrek van de kwartiermakers “niet of nauwelijks” informatie is verstrekt in de kabinetsbrief over de voortgang van de voorbereidingen van de missie.

De Kamer wil niet dat er onomkeerbare stappen worden genomen voordat deze brief is besproken.

Defensie zal aan het verzoek om schriftelijke informatie voldoen en zegt dat het sturen van kwartiermakers binnen de afgesproken voorbereiding past zoals dit met de Kamer is afgesproken.

Defensie ontkent onomkeerbare stappen te zetten. De uitzending van deze manschappen is nodig om de missie op tijd te kunnen laten beginnen.

Het is de bedoeling dat woensdag zeventig kwartiermakers vanaf de vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan vertrekken. Ze gaan daar voorbereidingen treffen zodat de hoofdmacht bij aankomst meteen aan de slag kan.

Grote zorgen ChristenUnie over voorwaarden missie Kunduz

Niet alleen GroenLinks, waar veel ogen op gericht zijn, heeft nog vragen over de uitvoering van de missie in Kunduz. De ChristenUnie, eveneens een partij die cruciaal is om het kabinet aan een meerderheid te helpen in de Kamer voor de missie, heeft zelfs “grote zorgen”.

Deze grote bezorgdheid komt voor een groot deel overeen met de vragen die Jolande Sap (GroenLinks) nog heeft, maar lijken veel minder media-aandacht te krijgen.

De zorgen van de ChristenUnie zijn onder meer of de uitbreiding van de training van zes naar acht weken er wel komt en er bestaat bezorgdheid over de verslechterde veiligheid. “Kunnen rekruten wel de poort uit in Kunduz?”

Verder wil de partij niet “dat er rekruten worden opgeleid die buiten de provincie Kunduz uit het zicht verdwijnen, want dan hebben we geen zicht meer op hun mandaat en de aanvullende opleiding. Kwaliteit moet voor kwantiteit gaan”.

Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de positie van religieuze minderheden, en een christen die in Afghanistan gevangen wordt gehouden moet vrijkomen.

Evenals de steun van GroenLinks voor de missie is de steun van de ChristenUnie (CU) cruciaal. Zonder de CU, die 5 zetels bezet in de Kamer, komen de voorstanders VVD (31), CDA (21), D66 (10), GroenLinks (10) en SGP (2) uit op 74 zetels en ontbreekt een parlementaire meerderheid.

Zie ook:
Jolande Sap: kabinet moet zich aan beloften houden
Mening ChristenUnie over missie Kunduz

maandag 4 april 2011

Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan

Zeventig Nederlandse kwartiermaker vertrekken woensdag vanaf de vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan. Ze gaan op pad om de politietrainingsmissie in Kunduz verder voor te bereiden.

Dat heeft het ministerie van Defensie maandag gemeld. De kwartiermaker, afkomstig uit kazernes in Wezep, Stroe en Apeldoorn, gaan werk- en slaapvertrekken bouwen voor de soldaten en politieagenten die Afghaanse agenten gaan trainen en begeleiden. Tien kwartiermakers zijn al in Afghanistan aanwezig.

Samenstelling
Het merendeel van de kwartiermakers, het zogenoemde Deployment Element, bestaat uit genisten en verbindingsmilitairen en zijn afkomstig van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), 101 Geniebataljon en 101 Communicatie- en Informatiesystemen (CIS-) Bataljon.

Zij worden aangevuld met militairen uit andere eenheden. Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, van het 101e Geniebataljon in Wezep, voert het bevel over de kwariermakers.

Het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) is met 6.500 medewerkers de grootste eenheid van de landmacht. Het commando beschikt over de meest specialistische kennis.

Het 101 geniebataljon is een eenheid die een aantal taken heeft zoals het detecteren en bestrijden van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) besmettingen en het uitvoeren van constructiewerkzaamheden en het bouwen van bruggen.

De taak van het 101 CIS bataljon is het beschikbaar stellen van communicatieapparatuur en deze op elkaar aan te sluiten en te beheren.

Coördinatie
De opleiding voor de eerste twee politiemissies wordt gecoördineerd vanuit de Johannes Postkazerne in Havelte. Een kwart van de 545 mensen voor de eerste politietrainingsmissie is daar gelegerd.

Het gaat onder meer om het 44e pantserinfanteriebataljon en genie en geneeskundige troepen. Drie jaar geleden zaten militairen van dit bataljon al 4,5 maand in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

Chef van de 43ste gemechaniseerde brigade, kolonel Ron Smits, is ook de commandant van de eerste Police Training Group (PTG). Hij en zijn staf komen ook uit Havelte. Smits zelf vertrekt later naar Afghanistan.

Aanvang missie
De precieze aanvang van de missie is nog steeds onduidelijk, maar deze zomer zullen Nederlandse militairen beginnen met het begeleiden van Afghaanse agenten die een zesweekse training hebben gevolgd.

Pas begin 2012 gaan volgens de laatste voortgangsbrief van het kabinet Nederlandse politietrainers de basiscursus voor politierekruten verzorgen.

Nederland en de NAVO zijn er nog steeds niet uit om de training van zes weken, die momenteel als basistraining wordt gegeven, te verlengen naar acht weken.

Dit is een belangrijke eis van GroenLinks om de missie politiek te blijven steunen, en zo een meerderheid in de Kamer ervoor te blijven garanderen.

Het is de bedoeling dat de kwartiermakers ervoor zorgen dat de soldaten en agenten die aan de politietrainingsmissie deelnemen bij aankomst in juni direct aan de slag kunnen.

Zie ook:
Eerste Nederlandse kwartiermakers in Afghanistan aangekomen
Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie
Nederlandse politietrainingsmissie op een rijtje
Opleiding politietrainingsmissie in Havelte

zondag 3 april 2011

Sap waarschuwt kabinet zich aan beloften over missie Kunduz te houden

GroenLinks-leider Jolande Sap heeft zondag in het programma Buitenhof gezegd dat ze wil dat het kabinet zich houdt aan de toezeggingen die zijn gedaan over de trainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz.

Ze wil dat het kabinet de Kamer serieus neemt in de beloften over de missie, zo zei ze in de uitzending van Buitenhof.

Zo heeft ze nog vragen over het civiele karakter en de mening van de agenten, die zelf het liefste gaan vechten tegen de Taliban. Ze vraagt: hoe houdbaar is het civiele karakter?

De opgeleide agenten zullen niet in Kunduz blijven, hoe kan men die blijven volgen? Ook dat is een belangrijke vraag voor Sap. Ze vindt het van belang dat die agenten gevolgd blijven worden.

Ongerustheid bestaat ook over de veiligheidssituatie in Kunduz. Het kabinet schetste dat Kunduz veiliger is dan andere provincies, maar het geweld is opgelaaid en naar verwachting neemt dit in de lente verder toe.

Haar grootste vraag is de schets dat in het najaar begonnen kan worden met het Nederlandse programma. De regering is nog in gesprek met de NAVO over de verlenging van de training van zes naar acht weken.

Het belangrijkste punt voor Sap is dat de agenten een bredere opleiding van 18 weken gaan krijgen, met aandacht voor wetskennis, alfabetisering, mensenrechten en criminaliteitsbestrijding.

Nederland gaat nu eerst in de zomer agenten verder begeleiden die de training van zes weken hebben gehad.

Het probleem zit in de eerste zes weken, dit is volgens Sap een probleem voor het kabinet, waarover ze door zal blijven vragen. Het kabinet heeft de Kamer toegezegd dat ze naar kwaliteit streeft. Sap zegt, opnieuw: "Kabinet, doe daar wat aan."

Ze begrijpt wel dat de agenten door omstandigheden toch moeten vechten tegen de Taliban, maar de verlenging van de training naar 18 weken blijft voor haar een cruciaal punt.

Sap zei dat als het kabinet de beloften aan de Kamer niet nakomt, de steun van GroenLinks voor de missie weg zal vallen.

Dit zou dan betekenen dat de missie geen meerderheid meer heeft in de Kamer en afgebroken wordt.

Zie ook:
GroenLinks ontevreden over brief kabinet Kunduz
Missie start maar aan toezeggingen is niet voldaan