donderdag 26 juli 2012

SP stelt Kamervragen over Afghaanse agenten die overlopen naar Taliban

Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de Socialistische Partij (SP) heeft woensdag Kamervragen gesteld aan de ministers Hans Hillen (Defensie) en Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) over Afghaanse politieagenten die zich aan hebben gesloten bij de Taliban.

Van Bommel stelt de Kamervragen naar aanleiding van een bericht op woensdag in De Volkskrant waarin wordt gemeld dat in de provincie Farah 14 beginnende Afghaanse politiemannen en hun commandant naar de Taliban zijn overgelopen.

De provincie Farah behoort tot het Regionaal Commando West van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO.

Italië leidt deze regio, de Verenigde Staten leiden de provincie Farah.

De overgelopen commandant was met zijn eenheid verantwoordelijk voor een controlepost aan de grens met Iran.

De overlopers sloten zich aan bij de opstandelingenbeweging nadat ze eerst zeven collega’s, die niet mee wilden doen, hadden vergiftigd.

De agenten die werden vergiftigd zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De politieagenten die overliepen bemanden een controlepost in de plaats Sharwan. Ze namen bij hun actie ook twee voertuigen, communicatieapparatuur en wapens mee naar de Taliban.

SP-Kamerlid Van Bommel wil nu van de ministers onder meer weten uit hoeveel agenten de eenheid bestond, wat voor wapens zij hadden en tot welk onderdeel van de politie zij behoorden.

Verder wil hij weten hoeveel agenten en recruten er dit jaar al zijn overgelopen, en hoe de ministers willen voorkomen dat door Nederland opgeleide politieagenten overlopen.

Op de site van de SP zegt hij: "Door corruptie, collaboratie, drugsgebruik en betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen heeft de politie al een zeer slechte naam in Afghanistan. Nu loopt ook nog eens een eenheid over naar de vijand die ze behoren te bestrijden. Er moet snel zicht komen op de omvang van dit probleem."


Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken

1. Kent u het bericht ‘Afghaanse politie-eenheid loopt over naar de Taliban’? (1)
2. Uit hoeveel agenten bestond deze eenheid en wat voor wapens hij zij bij het overlopen naar de Taliban meegenomen?
3. Behoorden de overlopers tot de Afghan Uniformed Police, de Border Police of een ander onderdeel van de Afghaanse politie?
4. Betrof het hier via een NAVO-trainingsmissie opgeleide agenten?
5. Welke verklaring geeft u voor het overlopen van deze agenten?
6. Hoeveel agenten en recruten zijn er dit jaar reeds overgelopen?
7. Hoe gaat u voorkomen dat door Nederland opgeleide politieagenten overlopen?

(1) De Volkskrant, 25-07-2012

donderdag 5 juli 2012

Duitse interesse voor 'allesomvattende’ politietrainingsmissie Kunduz

De Duitse minister van Defensie Thomas de Mazière heeft dinsdag tijdens een bezoek aan het Noord-Afghaanse Kunduz gezegd dat de Nederlandse aanpak van de missie hem als “allesomvattend” voorkwam.

Dat heeft het Nederlandse ministerie van Defensie donderdag gemeld. De interesse van Thomas de Mazière bood de vertegenwoordigers van de Nederlandse missie de mogelijkheid informatie te geven over de Nederlandse aanpak.

Vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken, Defensie en de Europese politietrainingsmissie EUPOL kregen de gelegenheid om De Mazière te informeren over de inspanning om de Afghaanse politie en justitie te versterken en de tot nu toe behaalde resultaten.

Vijf thema’s
De Nederlandse politietrainingsmissie is gebaseerd op vijf pijlers. De Nederlandse militairen hadden van de 5 thema’s van de politietrainingsmissie grote billboards gemaakt.

Hiermee wilden ze het geïntegreerde karakter benadrukken: politietraining, versterking van de justitiesector, samenwerking tussen politie en aanklager, bewustzijn en toegang tot recht en als laatste gender.

Thomas de Mazière bracht een verrassingsbezoek aan het noorden van Afghanistan, waar Duitse militairen zijn gestationeerd.

Duitsland leidt voor de ISAF-veiligheidsmacht van de NAVO het Regionaal Commando Noord-Afghanistan en de provincies Badakhshan en Kunduz.

Rosenthal beantwoordt Kamervragen SP over detentiebeleid Afghanistan

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft woensdag de vragen van SP-Kamerlid Harry van Bommel over het nieuwe detentieregime in Afghanistan beantwoord.

Van Bommel stelde de vragen naar aanleiding van berichten dat er een nieuw detentiebeleid in Afghanistan komt dat kan leiden tot grove schendingen van de mensenrechten.

Op aandringen van de Verenigde Staten zou een nieuw detentieregime in Afghanistan worden ingevoerd waardoor gevangenen onbeperkt in administratieve detentie kunnen worden vastgehouden.

Bij administratieve detentie is sprake van het vasthouden van personen zonder proces, dus zonder tussenkomst van een rechter.

Mensenrechtenorganisaties bekritiseren deze praktijk als een inbreuk op de rechten van een burger.

Rosenthal meldt onder meer dat concrete details over het nieuwe detentieregime momenteel bij de Nederlandse regering niet bekend zijn.

Hij zegt wel dat zowel de Afghanen als de Amerikanen hem hebben verzekerd "dat het detentieregime voldoet aan alle relevante internationale standaarden".


De antwoorden van minister Uri Rosenthal op de Kamervragen van de SP

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Bommel over het nieuwe detentieregime in Afghanistan. Deze vragen werden ingezonden op 25 mei 2012 met kenmerk 2012Z10563.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal


Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Bommel (SP) over het nieuwe detentieregime in Afghanistan.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Afghanistan secretly adopts an indefinite detention regime at the behest of the US government’? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat Afghanistan momenteel op aandringen van de Verenigde Staten bezig is met de implementatie van een nieuw detentieregime vergelijkbaar met het detentieregime dat momenteel geldt in het Amerikaanse detentiecentrum naast het vliegveld Bagram? Is het waar dat in dit nieuwe Afghaanse detentieregime gevangenen onbeperkt in administratieve detentie kunnen worden vastgehouden? Indien neen, wat zijn dan de feiten betreffende de aanpassing van het detentiewezen in Afghanistan? Kunt u in uw antwoord concreet ingaan op de wijzigingen die zijn doorgevoerd dan wel worden besproken?

Antwoord
In het kader van het recent gesloten Memorandum of Understanding (MoU) tussen de VS en Afghanistan over overdracht van detentiefaciliteiten werken beide landen momenteel aan de geleidelijke overdracht van de detentiefaciliteit in Bagram/Parwan en de daar gedetineerde Afghaanse gevangenen. In dit verband wordt onder meer gewerkt aan een nieuw Afghaans detentieregime dat voldoet aan internationale standaarden, zoals onder meer vastgelegd in het tweede additionele protocol bij de Genève Conventie. Concrete details over dit regime zijn de regering op dit moment niet bekend.

Vraag 3
Hoe verhoudt dit nieuwe detentieregime zich tot het internationale en het Afghaanse recht? Hoe verhoudt het detentieregime dat de Amerikanen hanteren in het detentiecentrum naast het vliegveld Bagram zich tot het internationale en het Afghaanse recht? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Het doel van het nieuwe Afghaanse detentieregime is een robuust juridisch kader voor detentie te hebben, dat voldoet aan alle internationale standaarden. Naleving van deze regels wordt gecontroleerd door een Joint Monitoring Board (JMB), waarin zowel de VS als Afghaanse functionarissen plaatsnemen. De JMB zal ook per gevangene het overdrachtsproces monitoren, om te verzekeren dat de mensenrechten van gevangenen worden gerespecteerd.

Na intern onderzoek naar het detentieregime in Bagram/Parwan heeft de VS eind 2009 hervormingen doorgevoerd gericht op meer transparantie en betere naleving van het internationale recht. Volgens de VS voldoet het Bagram/Parwan detentiecentrum aan internationale standaarden. Ik heb geen reden daaraan te twijfelen.

Vraag 4
Bent u van mening dat onbeperkte administratieve detentie zeer onwenselijk is en, zoals bijvoorbeeld in Egypte ten tijde van Moebarak, kan leiden tot grove mensenrechtenschendingen?

Antwoord
Ieder geval van detentie moet te allen tijde voldoen aan de eisen van het internationale recht, ongeacht waar de detentie plaatsvindt.

Vraag 5
Bent u verder van mening dat door een dergelijk nieuw detentieregime in Afghanistan de kans dat gevangenen gemarteld zullen worden, aangezien dit reeds op grote schaal is voorgekomen, aanzienlijk kan toenemen? 2) 3) Indien neen, waarom niet?

Antwoord
Een nieuw Afghaans detentieregime dat voldoet aan alle internationale standaarden kan slechts worden toegejuicht. Wel dient naleving van dit regime te worden gecontroleerd. Ik verwelkom daarom de instelling van de JMB door de VS en Afghanistan. Ook steun ik van harte het werk van UNAMA op het gebied van toezicht op detentiecentra in Afghanistan, dat ook in de toekomst moet worden voortgezet.

Vraag 6
Hoe verhoudt het nieuwe Afghaanse detentieregime zich tot de doelstellingen zoals omschreven in verschillende ‘rule of law’ programma’s waar Nederland zich in Afghanistan voor inzet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Het Nederlandse Rule of Law programma is gericht op versterking van de gehele justitiële keten, waarbij respect voor het nationale en internationale recht een belangrijke prioriteit is. Een nieuw Afghaans detentieregime gericht op naleving van het internationale recht – hoewel geen onderdeel van het Nederlandse Rule of Law programma - sluit hier op aan.

Vraag 7
Bent u bereid om er bij uw Afghaanse en Amerikaanse collega’s op aan te dringen dat een nieuw Afghaans detentieregime niet in strijd mag zijn met het internationale en Afghaanse recht? Indien neen, waarom niet?

Antwoord
Van zowel Afghaanse als Amerikaanse zijde is mij verzekerd dat het detentieregime voldoet aan alle relevante internationale standaarden. De Nederlandse ambassade blijft dit onderwerp nauw volgen en zal in contacten met de Amerikaanse en Afghaanse autoriteiten blijven bepleiten dat alle vormen van detentie in overeenstemming dienen te zijn met het internationale recht en dat de rechten van gedetineerden moeten worden gewaarborgd.

1) International Justice Network, Afghanistan secretly adopts an indefinite detention regime at the behest of the US government, http://www.ijnetwork.org/bagram-detainees-and-torture-victims-human-rights-projects-48/266-afghanistan-secretly-adopts-an-indefinite-detention-regime-at-the-behest-of-the-us-government, 23 mei 2012.
2) Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) / Open Society Foundations, Torture, transfers, and denial of due process: The treatment of conflict-related detainees in Afghanistan, 17 maart 2012.
3) United Nations Assistance Mission in Afghanistan / UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Treatment of conflict related detainees in Afghan custody, October 2011

Zie ook:
Kamervragen SP over aanpassing gevangenisbeleid Afghanistan dat kan leiden tot mensenrechtenschendingen

dinsdag 3 juli 2012

Aflevering 9 Dagboek Kunduz en een betere toekomst voor Afghanistan

Nederlandse instructrices Gwen en Mildred met Afghaanse agentes (Foto: ministerie van Defensie)
In aflevering 9 van dagboek Kunduz geeft de militaire arts Beatrijs een rondleiding door de medische voorzieningen op Kamp Kunduz. Caecilia filmt het werk van Mildred en Gwen. Oege ontmoet een Afghaanse jongen die hem zijn lessen Engels laat zien.

Beatrijs leidt een zogenoemde “Role 1”. Dit is een soort huisartsenpost met apotheek waar basiszorg wordt gegeven aan Nederlandse militairen.

In militair jargon wordt een medische post ‘Role’ genoemd. Het getal achter de Role geeft aan wat voor zorg verleend wordt.

Op het kamp in Kunduz is ook een “Role 2” gevestigd. Duitsland leidt deze kliniek die wordt bijgestaan door een Nederlands chirurgisch team.

Op de Role 2 staan een röntgenapparaat, operatiekamer en er is een Intensive Care. Ook kan er laboratoriumonderzoek worden uitgevoerd. Grotere trauma’s en ongelukken worden naar deze plek gebracht.

Op de Role 2 worden ook gewonde buitenlandse soldaten behandeld en zo nu en dan gewonde Afghanen.

In de stad Mazar-e-Sharif is nog een Role 3. Daar is nog meer specialistische apparatuur aanwezig, zoals een CT-scan. Ook werken hier allerlei specialisten. Dit zijn niet alleen een chirurg en een anesthesist, maar bijvoorbeeld ook een oogarts en een neurochirurg.

Oege en de kleine Abdul
Politietrainer Oege is in deze aflevering buiten de poort van het kamp. Op straat komt de kleine Abdul naar hem toe, om hem trots zijn vorderingen te laten zien van de Engelse les die hij heeft.

Caecilia, Mildred en Gwen
Caecilia, die werkzaam is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, is ook een van de 9 deelnemers aan de politietrainingsmissie in Kunduz die met een camera haar bevindingen filmt.

In deze aflevering van Dagboek Kunduz, getiteld “Een betere toekomst”, filmt ze het werk van de politietrainsters Gwen en Mildred.

Na jarenlange onderdrukking door de Taliban zijn Afghaanse vrouwen eindelijk vrij om zelf het beroep te kiezen dat ze willen uitoefenen.

Mildred en Gwen leiden tientallen vrouwen op tot politieagentes. Het is voor deze dames even wennen om elkaar te moeten fouilleren ..., maar nadat Mildred en Gwen het goede voorbeeld hebben gegeven, gaan ze er helemaal voor!

Tijdens de training van agentes wordt veel aandacht besteed aan de vaardigheden die de ze nodig hebben bij controleposten, voertuigdoorzoekingen en fouilleren.

De vrouwen krijgen verder les in mensenrechten en leren hoe de politie de bevolking het beste kan dienen. De omgang met burgers en het winnen van het vertrouwen van burgers is een belangrijk aspect van trainingen aan de Afghaanse politie.

Dagboek Kunduz
Dagblad De Telegraaf geeft in de videoserie Dagboek Kunduz zes weken lang antwoord op de vraag wie de mensen zijn die een comfortabel leven in Nederland verruilen voor de zware omstandigheden in Afghanistan.

In de krant staat ook een profielschets van de 9 hoofdpersonen van de videoserie.

Elke maandag en vrijdag is er een nieuwe aflevering.

- - - Zie ook: Afghaanse agentes in Kunduz halen diploma

zondag 1 juli 2012

Veteranendag in Den Haag ongekend druk bezocht

Kroonprins Willem-Alexander neemt het defilé af op Veteranendag (Foto: ministerie van Defensie)
Duizenden veteranen en actief dienende militairen namen zaterdag bezit van de binnenstad van Den Haag voor de achtste Nationale Veteranendag. Ook in andere Nederlandse gemeenten werd afgelopen week aandacht besteed aan de veteranen.

Met 85.000 bezoekers langs de route aan het defilé en op het Malieveld was de editie in Den Haag zaterdag ongekend druk. Onder de aanwezigen waren Kroonprins Willem-Alexander, premier Mark Rutte en minister van Defensie Hans Hillen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie gemeld. Demissionair minister van Defensie Hans Hillen zei in zijn toespraak: “U bent het zichtbare bewijs dat vrede, vrijheid en voorspoed niet vanzelfsprekend is. Wereldwijd, maar ook dichtbij.”

Hillen sprak een klein gezelschap (oud-)militairen toe op het Binnenhof, waar zeventig militairen van de vier krijgsmachtdelen hun Herinneringsmedaille Vredesoperaties uitgereikt kregen.

Ook ontvingen twee veteranen het Draagsinsigne Gewonden voor het lichamelijk of geestelijk leed dat ze hebben overgehouden aan respectievelijk hun uitzending naar Nieuw-Guinea en naar Bosnië.

Blauwe handen
Kroonprins Willem-Alexander toonde zich tegenover de NOS verguld over het groeiend enthousiasme voor de veteranen in Nederland.

Hij zei: “De Nationale Veteranendag is in Den Haag, maar wordt ook in het hele land gevierd. En daarmee is het echt een Nationale Veteranendag.”

De Kroonprins nam zoals gebruikelijk het traditionele defilé af langs de Kneuterdijk. Hij klapte, samen met demissionair premier Mark Rutte, de handen blauw voor de 3.000 veteranen en 1.000 actief dienende militairen.

Ongeveer 100 detachementen sterk trokken ze in een lang lint door de Haagse binnenstad.

Helikopters en vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht brachten samen met enkele oude toestellen een vliegend eerbetoon aan de oud-strijders.

Malieveld feestelijk hart
Het Malieveld was het feestelijke hart van Veteranendag in Den Haag. Het was een plek waar jong en oud, burgers en oud-militairen elkaar ontmoetten.

Hier konden de bezoekers zich ook vergapen aan modern en oud legermaterieel, de motoren van de Veteranenmotorrit of flink zweten op de klimtoren.

Paarden
De Gele Rijders, die zich voor de gelegenheid in ceremonieel tenue gestoken hadden, gaven met hun paarden een donderende demonstratie van de ‘echte’ rijdende artillerie.

Militaire muzikanten omlijstten optredens van artiesten als Belle Perez, Riem de Wolff en Esther Hart.

Andere gemeenten
Defensie meldt dat er afgelopen week talloze gemeenten waren die aandacht schonken aan hun inwonende veteranen.

Rotterdam
Voorafgaand aan de Nationale Veteranendag eerde Rotterdam afgelopen donderdag al zijn veteranen op de Van Ghentkazerne. Hier hield burgemeester Aboutaleb een toespraak.

Ongeveer 600 (oud-)militairen, die ooit deelnamen aan gewapende conflicten of uitzendingen, luisterden naar de lovende woorden van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Hij zei “De bereidheid om je leven te riskeren voor de vrede en vrijheid van ons, de samenleving. Uw missie betekende voor veel mensen op aarde nieuwe hoop en een nieuwe toekomst. Voor al uw inspanningen heb ik het grootste respect.”

De Rotterdamse Veteranendag telde dit keer de 5e editie. Doel van de bijeenkomst was namens alle Rotterdammers waardering en erkenning tot uitdrukking te brengen.

Naast veteranen van de Tweede Wereldoorlog en de militaire inzet in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea, zijn ook veteranen van latere missies onder welke in Libanon, op de Balkan, in Irak en Afghanistan meer dan welkom.
Willem-Alexander tijdens Veteranendag in 2010