woensdag 30 maart 2011

Missie Kunduz start gewoon deze zomer en aan toegezegde voorwaarden is niet voldaan

De afgelopen dagen leek de indruk te zijn gewekt dat de Nederlandse missie naar Kunduz werd uitgesteld tot begin 2012. Maar de trainingsmissie begint wel degelijk deze zomer, terwijl aan de Nederlandse eisen niet is voldaan.

Dat toont Bette Dam, verslaggeefster van Nederland Wereldomroep in Kabul, aan na lezing van de brief van het kabinet. “Het idee in Nederland is: de trainingsmissie wordt uitgesteld tot 2012.”

Uitstel van de missie is ook door tal van media gemeld, of gesuggereerd.

Bette Dam concludeert echter dat ongeveer 500 militairen nu al kunnen beginnen met pakken. Ze schrijft: “Het 'uitgestelde' gedeelte is maar een klein deel van de missie. Zo'n 20 van de in totaal 550 militairen zullen inderdaad later vertrekken. De rest gaat gewoon deze zomer.”

Luchtoorlog
Bette Dam schrijft dat de F-16’s die worden gestuurd bermbommen op kunnen sporen, maar ook een luchtoorlog gaan voeren, terwijl de Tweede Kamer een meer civiele missie wil.

De luchtoorlog is bovendien uiterst omstreden door de vele burgerslachtoffers die daarbij worden gemaakt.

Training
Het meest opvallend noemt Bette Dam “dat Nederland ‘hoe dan ook’ 165 man stuurt van de zogenoemde Police Mentoring and Liaison Teams (POMLT’s). Zij gaan in de bazaar van de stad Kunduz en als het aan het kabinet ligt 'zo snel mogelijk' ook in andere districten wel degelijk Afghaanse politiemannen trainen.”

Deze agenten hebben de opleiding van 6 weken gevolgd, die juist door Nederland wordt afgekeurd. Nederland heeft ook geen invloed uitgeoefend op het rekruteren van deze agenten.

Nederland zal een willekeurige groep politieagenten meenemen naar de bazaar, waarschijnlijk van het Duitse trainingskamp GPPT in Kunduz, aldus Dam.

Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat de leden van de POMLT’s die de Afghaanse agenten gaan begeleiden, geen politie-instructeurs zijn, maar infanteristen van de landmacht.

Duitsland laat verder weten over de opleiding van de agenten “dat het de Nederlandse eisen niet volgt bij zijn trainingen”, en: “We weten niet waar ze daarna naartoe gaan of naartoe moeten gaan. Dat is aan de Afghanen.”

Zie ook:
Brief kabinet roept nog vraagtekens op bij GroenLinks en ChristenUnie
Afghaanse regering garandeert civiel karakter missie
Brief kabinet: basisopleiding agenten Kunduz kan niet eerder beginnen dan begin 2012

dinsdag 29 maart 2011

Brief kabinet missie Kunduz roept nog vraagtekens op bij GroenLinks en ChristenUnie

GroenLinks en de ChristenUnie kunnen zich nog niet volledig scharen achter de brief die het kabinet maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er zitten voor deze partijen nog te veel onduidelijkheden in over de invulling van de missie.

De steun van beide partijen is cruciaal om een meerderheid in de Tweede Kamer achter het sturen van ongeveer 550 Nederlandse troepen naar de gewelddadige Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

GroenLinks
GroenLinks is wel van mening dat “het kabinet laat zien in de brief dat het de voorwaarden van de Tweede Kamer serieus neemt maar een aantal toezeggingen is nog niet of onvolledig ingevuld”.

Jolande Sap vindt dat nog niet alles is geregeld, er hiaten in de brief zitten, en zegt tegen het kabinet “er moeten wat schepjes bovenop.”

Zo zet de partij nog vraagtekens bij de duur van de basistraining en de aanvullende training. Het staat namelijk helemaal niet vast dat die verlengd wordt van 6 naar 8 weken en in totaal 18 weken.

Verder heeft de Sap vragen over het moment waarop de trainingen starten en de wijze waarop Nederland de agenten na hun opleiding blijft volgen.

GroenLinks is dus nog ontevreden.

ChristenUnie
Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie heeft ook nog vragen. Hij is van mening dat het kabinet er te gemakkelijk vanuit gaat dat nu aan alle voorwaarden van de Kamer is voldaan.

De brief ademt te veel vaagheid uit, “we doen ons best, het is lastig”. Voordewind ziet wel ambitie, ook voor die 18 weken training, maar geen garanties.

"We hebben grote zorgen of de uitbreiding van zes naar acht weken er wel komt. Dat is nu onduidelijk," zo stelt Voordewind.

Hij vervolgt: “Ook hebben we zorgen over de verslechterde veiligheid. Kunnen rekruten wel de poort uit in Kunduz?”

De ChristenUnie wil verder niet dat er rekruten worden opgeleid die buiten de provincie Kunduz uit het zicht verdwijnen: “Want dan hebben we geen zicht meer op hun mandaat en de aanvullende opleiding.”

Daarnaast is een eis van de partij dat er meer aandacht nodig is voor de positie van religieuze minderheden in Afghanistan. Een tweede Afghaanse bekeerling, die gevangen zit in Mazar-e Sharif, waar een deel van de Nederlanders wordt gestationeerd, moet ook vrijkomen.

Voordewind heeft in de debatten over de politietrainingsmissie van het kabinet de garantie gevraagd dat het zich zou inzetten voor de godsdienstvrijheid in het land. Op bekering tot het christendom staat nog de doodstraf in Afghanistan.

De Afghaanse christen Said Moussa is onlangs vrijgelaten. Shoib Assadulah, die eveneens is aangeklaagd voor afvalligheid en daardoor ter dood kan worden veroordeeld, zit nog steeds gevangen.

De steun van beide oppositiepartijen is cruciaal om een meerderheid in de Tweede Kamer achter het sturen van een politietrainingsmissie naar de gewelddadige Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Zie ook:
Afghaanse regering garandeert civiel karakter politietrainingsmissie Kunduz

Afghaanse regering garandeert civiel karakter politietrainingsmissie Kunduz

Generaal Bismillah Mohammady, de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, verzekert dat de politieagenten die Nederland in Kunduz gaat opleiden en begeleiden alleen worden ingezet voor civiele taken en niet voor offensieve militaire doeleinden.

Dat heeft een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag verklaard.

“Met deze garantie van de Afghaanse regering is voldaan aan de belangrijkste voorwaarde voor de ontplooiing van de politiemissie,” aldus de verantwoordelijke bewindslieden.

De ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken), Hans Hillen (Defensie) en Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) melden dit in de brief aan de Tweede Kamer van afgelopen maandag.

Vooral GroenLinks wilde pas akkoord gaan met de missie als de Afghaanse regering zwart op wit zou zetten dat de opgeleide agenten niet worden ingezet om tegen opstandelingen te vechten.

De steun voor de missie van deze partij was van belang om het kabinetsbesluit een trainingsmissie naar Kunduz te sturen aan een meerderheid in de Kamer te helpen.

Andere eisen van de partij zijn dat de verlenging van de basistraining van 6 naar 8 weken gaat en dat de hele training 18 weken duurt.

Daarnaast moet er aandacht in de opleiding zijn voor mensenrechten, taal en schrijfvaardigheden, wetskennis en goed bestuur.

Ontevreden
De partij heeft laten weten nog niet tevreden te zijn over de kabinetsbrief en er veel vragen over zijn.

Ook de ChristenUnie is nog ontevreden en vindt de garanties "te vaag". De partij ziet wel een "ambitie", maar geen harde garanties.

De twee partijen gaan vragen op papier stellen aan het kabinet. Wanneer ze vervolgens ontevreden zijn over de antwoorden, willen ze alsnog een debat in het parlement.

Kwaliteit
De Kamerbrief beschrijft wel een kwaliteitsimpuls die Nederland wil geven aan de training van civiele politieagenten.

Dit moet bestaan uit het besteden van meer aandacht aan de alfabetisering van de rekruten. Verder wordt gewerkt aan versnelde invoering van de verlengde basistraining van zes naar acht weken en de ontwikkeling van de aanvullende training.

Tijdsduur
Wat de verlenging van de basistraining betreft ligt de NAVO dwars. Dit zou ingaan tegen de standaardisering van de opleiding en hierdoor zouden te weinig agenten worden opgeleid.

Door gebrek aan een geschikte locatie in Kunduz zal de basistraining van agenten pas begin 2012 van start gaan. Nederlandse militairen gaan in de zomer van 2011 al wel in het veld aan de slag met Afghaanse agenten die de basisopleiding al hebben voltooid.

Zie ook:
Basisopleiding agenten kan niet eerder beginnen dan in 2012

maandag 28 maart 2011

Brief kabinet: basisopleiding agenten Kunduz kan niet eerder beginnen dan begin 2012

De opleiding van politierekruten in Kunduz kan niet eerder van start gaan dan begin 2012. Nederland begint deze zomer wel met praktijkbegeleiding van agenten die de basisopleiding al hebben genoten.

Dat heeft het kabinet deze avond aan de Tweede Kamer geschreven. Dit jaar wordt de missie in Afghanistan verder opgebouwd en zullen de meeste onderdelen al van start gaan.

Basistraining
Nederland zal voor het geven van de basistraining gaan werken vanuit het Duitse trainingscentrum.

Dit trainingscentrum wordt de komende tijd uitgebreid tot een opleidingscapaciteit van 530 civiele politieagenten per lichting. De oplevering van de voor deze uitbreiding benodigde infrastructuur is vertraagd tot januari 2012.

Vanaf de zomer van 2011 zullen daarom enkele trainers van de Koninklijke marechaussee op het Duitse trainingscentrum meelopen en kennis en ervaring opdoen.

Dit betekent dat Nederland sowieso niet voor begin 2012 van start zal gaan met het geven van de basistraining. Wanneer de basistraining van start gaat in 2012 zal die waarschijnlijk samen met Duitse instructeurs worden gegeven.

De basistraining voor agenten van zes weken wordt niet met zekerheid verlengd.

Praktijkbegeleiding
Nederland begint deze zomer hoe dan ook met de praktijkbegeleiding en de aanvullende training door POMLTs in het district Kunduz, zo staat in de brief. Dit gebeurt in en rondom de hoofdstad van de provincie. De agenten die Nederland vanaf de zomer begeleidt hebben de basistraining al eerder gekregen.

POMLT's zijn "Police Operational Mentor and Liaison Teams". Ze begeleiden en ondersteunen tijdens de aanvullende training de Afghaanse agenten. Dit is de voornaamste taak voor de landmachtmilitairen in Kunduz.

Civiele taken
De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft schriftelijk verzekerd dat de door Nederland opgeleide en begeleide politieagenten van de Afghan Uniformed Police (AUP) zullen worden ingezet voor civiele taken.

Deze zullen in overeenstemming zijn met Afghaanse wetgeving en de Afghaanse Nationale Politie Strategie waarin geen mandaat wordt gegeven voor operaties van de AUP gericht op offensieve militaire doeleinden.

Dit was een van de voorwaarden die de Nederlandse regering stelde.

Nederland gaat de eenmaal opgeleide agenten via een zogenaamd tracking- and tracingssysteem volgen, om erop toe te zien dat de agenten alleen civiele taken uitvoeren. Van alle agenten worden biometrische gegevens opgeslagen in een databank.

Duur basistraining
De basistraining voor agenten wordt niet verlengd, zo blijkt uit de brief.

Nederland blijft zich de komende tijd actief inzetten op versnelde invoering van de achtweekse basistraining in Kunduz, en zoekt daarbij actief steun bij EUPOL (De Europese Politietrainingsmissie van de EU), NTM-A (NAVO Trainingsmissie Afghanistan) en de Afghanen om in Kunduz te starten met een achtweekse basistraining als "pilot-project".

Op basis van de ervaringen in Kunduz zou de basistraining van acht weken in een later stadium in heel Afghanistan kunnen worden ingevoerd. Ook hiervoor is steun van NTM-A, EUPOL en het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken noodzakelijk.

De NAVO-ISAF commandant Petraeus heeft Nederland laten weten de door Nederland gewenste verlenging van de basistraining te begrijpen. Hij gaf aan de Nederlandse kwalitatieve bijdrage van harte te verwelkomen en garandeerde dat Nederland de ruimte krijgt om de zes weekse basistraining te verlengen naar acht weken.

GroenLinks wil pas morgen reageren op de brief.

In de brief wordt verder onder meer aandacht besteed aan de veiligheidssituatie in Kunduz, waarvan wordt verwacht dat die de komende tijd verder verslechtert, aan de stationering van de F-16's die voor luchtsteun moeten zorgen en aan de Duits-Nederlandse samenwerking in de regio.

De brief: Betreft Voortgang voorbereidingen politietrainingsmissie Afghanistan

Update 29-03-2011:
Aan deze versie van de Kamerbrief is inmiddels ook de Engelstalige brief van de Afghaanse autoriteiten toegevoegd met de toezegging dat de opgeleide agenten alleen voor civiele taken worden ingezet.
Voortgang voorbereidingen politietrainingsmissie Afghanistan


Chaos over Nederlandse eis verlenging politietraining Kunduz

De NAVO is niet bereid de Nederlandse eis in te willigen om de training van politierekruten in Kunduz van zes naar acht weken te verlengen en te verzwaren.

Dat heeft het dagblad De Pers maandag gemeld. “Het is voor het eerst dat de NAVO expliciet meldt dat ze de beloftes van het kabinet-Rutte aan de Tweede Kamer niet accepteert.”

Kapitein Nicole Ashcroft, woordvoerder van de NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A), zegt in de krant, “niets te zien in de voorgestelde uitbreiding”.

Ze geeft hiervoor als motief dat de aanpassing van de training de verdere standaardisering ervan bedreigt en voor “complicaties” zorgt. Ze stelt: “We moeten één curriculum houden, met één tijdspad.”

Eerder werd al duidelijk dat de NAVO niet akkoord gaat met verlenging van de training, omdat er dan te weinig agenten opgeleid kunnen worden. Hierop reageerde de NAVO niet.

Naar aanleiding van de uitlatingen van Ashcroft is luitenant-kolonel David C. Simons, hoofd voorlichting van de NTM-A later op de dag in De Volkskrant aan het woord geweest.

Hij beweert dat de Nederlandse variant “niet noodzakelijkerwijs onmogelijk” is.

De Pers zou de woorden van Ashcroft uit de context hebben gehaald.

Maar vervolgens zegt Simons juist dat het Nederlandse kabinetsplan om de agenten een langere opleiding te geven onacceptabel is voor de NAVO.

Simons zegt: “Tot 2014 is een wijziging van deze standaarden en termijnen voor trainingen niet aan de orde. Als Nederland meedoet aan de trainingsmissie van NTM-A, moeten zij ook die standaarden opvolgen.”

Verlenging van de trainingsduur voor agenten was een belangrijke eis van GroenLinks om in te stemmen met het sturen van een geïntegreerde politietrainingsmissie (GPM) naar Kunduz. Zo kon het kabinet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Volgens De Pers vindt Simons het wel goed als Nederland de agenten een cursus aanbiedt, maar dat is niet bepaald wat het kabinet de Kamer in het vooruitzicht stelde, namelijk “het beïnvloeden van de NTM-A trainingsaanpak in heel Afghanistan”.

Bij een cursus valt te denken aan een alfabetiseringscursus of cursussen over mensenrechten, zegt De Volkskrant.

Maar politieagenten in Kunduz zeggen dat er in hun training, van een maand voor de “local police”, al aandacht wordt besteed aan mensenrechten en kennis van de Afghaanse grondwet. Deze opleiding wordt ook verzorgd door de NAVO-ISAF.

Daarnaast wil de Nederlandse regering nog zwart op wit hebben van de Afghaanse autoriteiten dat agenten die Nederland opleidt niet worden ingezet bij aanvalsacties. Hierover wordt nog een brief verwacht.

Deze brief is inmiddels maandagavond gestuurd

Zonder dat er duidelijkheid bestaat over de missievoorwaarden, zijn Nederlandse kwartiermakers intussen al in het noorden van Afghanistan geland om de missie voor te bereiden.

zaterdag 26 maart 2011

Kabinetsbrief over missie Kunduz nog niet op deurmat Kamer

Update: 29-03-2011: De brief is maandagavond aan de Tweede Kamer gestuurd Brief kabinet over missie Kunduz
---------

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft vrijdag gezegd dat de brief die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt over de garantie van de Afghaanse regering spoedig komt.

Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. In de brief zouden de Afghaanse autoriteiten de garantie geven dat politieagenten die door Nederland worden opgeleid niet worden gebruikt in de strijd tegen de Taliban of voor andere militaire acties.

“Het kabinet heeft toegezegd de afspraken daarover met de centrale regering in Kabul met de Tweede Kamer te delen. De ministerraad heeft vrijdag over de stand van zaken gesproken,” zo meldt de krant.

De brief werd vrijdag in Den Haag verwacht.

De toezegging is een belangrijke voorwaarde die GroenLinks stelde om steun te verlenen aan het besluit van de regering om 545 militairen en politietrainers naar Kunduz te sturen.

Zonder de steun van GroenLinks zou er geen Kamermeerderheid achter de uitzending hebben gestaan.

Intussen zijn de eerste Nederlandse kwartiermakers in Noord-Afghanistan neergestreken.

Eerste Nederlandse kwartiermakers politietrainingsmissie Kunduz in Afghanistan aangekomen

De eerste Nederlandse militairen die voorbereidingen treffen voor de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zijn donderdag in Mazar-e-Sharif gearriveerd. Het gaat om een eenheid van een tiental soldaten.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. “Vanuit deze buurprovinciehoofdstad effenen zij het pad voor de hoofdmacht van kwartiermakers die begin april vertrekt.”

Samenwerking
Dit zogenoemde “voordetachement” legt eerst contact met Duitse militairen over de ontvangst en distributie van Nederlands materieel voor de missie. Uiteindelijk maken zij zelf deel uit van de Duitse logistieke eenheid op de basis van Mazar-e-Sharif

De kwartiermakers helpen met de overslag en het beheer van goederen. Daarna verhuist een deel van het personeel naar een overslagcentrum in Kunduz.

In Mazar-e Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh, is het hoofdkwartier gevestigd van het Regionaal Commando Noord van de NAVO-ISAF-veiligheidsmacht. Duitsland leidt deze regio.

Duitsland is ook het leidende land, “lead nation”, in de provincie Kunduz. Berlijn leidt daar het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) van de International Security Assistance Force (ISAF).

Opbouw kamp
Een klein detachement van de genie gaat eerst vooruit voordat de hoofdmacht van kwartiermakers richting Kunduz vertrekt.

Deze eenheid zorgt voor de noodzakelijke infrastructuur voor de kwartiermakers, zoals legering in tenten en het aansluiten van communicatie- en informatiesystemen.

Eenheden kwartiermakers
Het merendeel van de kwartiermakers, het zogenoemde Deployment Element, bestaat uit militairen van het Operationeel Ondersteuningscommando Land, voornamelijk 101 Geniebataljon en 101 Communicatie- en Informatiesystemen (CIS-) Bataljon.

Ze zijn aangevuld met militairen uit andere landmachteenheden.

Ook luchtmachtmilitairen zijn in het Deployment Element ingebed, om de komst van het luchtmachtdetachement met 4 F-16's op Mazar-e-Sharif voor te bereiden.

De kwartiermakers zorgen ervoor dat de militairen en politieagenten van de geïntegreerde politietrainingsmissie (GPM) na aankomst direct aan de slag kunnen. Defensie verwacht dat dit in juni is.

Zie ook:
Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie
Nederlands contingent in Afghanistan

vrijdag 25 maart 2011

Huidige NAVO-training Afghaanse “local police” Kunduz duurt niet zes weken maar een maand

GroenLinks en het kabinet willen dat de opleiding van Afghaanse agenten wordt verlengd van zes weken naar acht weken. Maar de huidige opleiding die de NAVO-ISAF verzorgt voor de lokale politie in Kunduz duurt niet eens zes weken, maar slechts een maand.

Dat meldt een Afghaanse verslaggever die onlangs een bezoek bracht aan “lokale” politieagenten in de provincie Kunduz. De leden van deze politiemacht zijn hier een maand getraind door de International Security Assistance Force die onder leiding staat van de NAVO.

Een lid van een plaatselijke politie-eenheid vertelde dat hij “een training had gekregen van een maand in recht, mensenrechten, de Afghaanse grondwet, het gebruik van wapens, arrestatieprocedures, het doorzoeken van voertuigen en patrouilleren”.

Na deze opleiding komen agenten op afgelegen plaatsen terecht, waar het erg gevaarlijk is en waar ze ook een groot gebrek hebben aan voldoende materieel.

In Nederland woedt dus een discussie of de politietraining verlengd kan worden van zes naar acht weken, terwijl de lokale politie momenteel slechts vier weken wordt opgeleid.

De “Afghan Local Police” (ALP) opereert naast de “Afghan National Police” (ANP), maar wordt ook getraind door de NAVO. De ALP is gestationeerd in de gevaarlijkste gebieden van het land.

Generaal Bismillah Muhammadi, de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, zei twee maanden geleden "dat alle illegale gewapende groepen in Kunduz waren ontbonden en dat er spoedig 1.200 lokale agenten aan de slag zouden gaan".

Deze moeten het dus doen met een opleiding van slechts een maand van de NAVO-ISAF.

Het programma om lokale politie (Afghan Local Police) te rekruteren is een poging om te proberen de veiligheid in afgelegen streken van Afghanistan te verbeteren.

Zie ook:
Wanhopig gebrek aan materieel bij Afghaanse lokale politie

dinsdag 22 maart 2011

Rutte beantwoordt Kamervragen PvdD over ‘Rutte-garantie’ voorwaarden missie Kunduz

Minister-president Mark Rutte (VVD) heeft de Kamervragen beantwoord die de Partij voor de Dieren (PvdD) stelde over de garantie die hij gaf over de voorwaarden voor de politietrainingsmissie naar de Afghaanse provincie Kunduz.

GroenLinks stelde als voorwaarde om de missie te steunen onder meer dat de Afghaanse autoriteiten verzekeren dat agenten die worden opgeleid niet voor aanvallen worden ingezet.

De PvdD vroeg Rutte begin maart of hij kon aangeven wat de betekenis is van de 'persoonlijke garantstelling' die hij gaf aan GroenLinks tijdens het Kunduz-debat op 27 januari en welke juridische implicaties kunnen samenhangen met die persoonlijke garantstelling in termen van aansprakelijkheid.

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de partij wilde ook graag weten wat voor gerechtelijke gevolgen de persoonlijke garantie van Rutte kan hebben naast de verplichting van de regering om de voorwaarden voor de Kunduz-missie na te leven.

Thieme stelde de vragen naar aanleiding van uitlatingen van Jan Loorbach, de deken van de orde van advocaten, in het “Advocatenblad”. Hij stelde dat als de persoonlijke garantie van Rutte geen toevoeging vormt op de bestaande verplichtingen van de regering, er een loze belofte is gemaakt aan GroenLinks.

Rutte antwoordde dat hij met zijn uitspraak zijn (politieke) intentie heeft “bevestigd ervoor te zorgen en erop toe te zien dat aan de voorwaarden, die door de Nederlandse regering aan de Afghaanse autoriteiten zijn gesteld, wordt voldaan.”

GroenLinks stelde als eis om de missie te steunen onder meer dat de Afghaanse regering de verzekering geeft dat de agenten die worden opgeleid niet voor offensieve taken worden ingezet.

De premier zei dat hij verder uiting wilde geven aan zijn “nauwe betrokkenheid bij de politietrainingsmissie” en zijn wens “om als minister-president bij de uitvoering van de toezeggingen aan de Tweede Kamer betrokken te blijven”. Men kan hem op zijn “toezeggingen aanspreken”.

Thieme wilde verder weten wie er aansprakelijk zou worden gesteld als de voorwaarden niet worden nageleefd.

Ze vroeg ook nog of er 14 miljard euro is gereserveerd voor aansprakelijkheid bij een eventuele kernramp op Nederlands grondgebied.


De vragen van de PvdD en de antwoorden van Rutte

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op vragen van het lid Thieme d.d. 3 maart 2011, kenmerk 2011Z04274.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte

2011Z04274

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over persoonlijke garantstelling in het Kunduz debat (ingezonden 3 maart 2011)

1
Kent u het bericht 'Nieuw, de Rutte-garantie'? 1)

2
Kunt u aangeven wat de betekenis is van de 'persoonlijke garantstelling' die u gaf aan GroenLinks tijdens het Kunduz debat op 27 januari 2011, en welke juridische implicaties kunnen samenhangen met die persoonlijke garantstelling in termen van aansprakelijkheid?

3
Kunt u aangeven of met de bedoelde 'persoonlijke garantie' rechtsgevolg beoogd werd? Zo ja, welk rechtsgevolg werd beoogd? Zo nee, waarom niet?

4
Kunt u aangeven of uw persoonlijke garantie gericht is op hoofdelijke aansprakelijkheid jegens u wanneer eventuele slachtoffers aanspraak maken op de door u gegeven persoonlijke garantie? Zo ja, kunt u aangeven waaruit de verzekeringsdekking bestaat? Zo nee, welke persoon of instantie stelt zich dan garant voor uitbetaling van eventuele schade veroorzaakt door het niet nakomen van de gemaakte afspraak met 'persoonlijke garantie'?

Antwoord 1 – 4
Van het betreffende bericht in het Advocatenblad van 25 februari 2011 van de heer Loorbach heb ik kennisgenomen. In het artikel wordt de vraag opgeworpen of met de bevestiging van de gestelde voorwaarden ten aanzien van het karakter van de missie, in reactie op vragen hieromtrent door de voorzitter van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer, mw. Sap, in het debat d.d. 27 januari 2011, rechtsgevolg in privé dan wel publiekrechtelijk is beoogd. Daarbij wordt door de auteur gesuggereerd dat de minister-president persoonlijk dan wel de Staat der Nederlanden publiekrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld indien de door de Nederlandse regering gestelde voorwaarden ten aanzien van het karakter van de missie op een gegeven moment niet volledig zouden worden vervuld. In antwoord op uw vragen deel ik u mee dat ik met de betreffende uitspraak mijn (politieke) intentie heb bevestigd ervoor zorg te dragen en erop toe te zien dat aan de voorwaarden, die door de Nederlandse regering aan de Afghaanse autoriteiten zijn gesteld, wordt voldaan, en uiting heb gegeven aan mijn nauwe betrokkenheid bij de politietrainingsmissie en de wens om in mijn hoedanigheid van minister-president bij de uitvoering van de in dit verband gedane toezeggingen aan de Tweede Kamer betrokken te blijven. Zoals te doen gebruikelijk kunnen de leden van de Staten-Generaal mij op de naleving van deze intenties en toezeggingen aanspreken.

5
Is het waar dat de Nederlandse Staat een bedrag van 14 miljard euro gereserveerd heeft voor aansprakelijkheid tijdens een kernramp op Nederlands grondgebied? Zo nee, welk bedrag is dan gereserveerd?

Antwoord
De Nederlandse Staat heeft uit hoofde van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) de verplichting om een bedrag van maximaal circa €2 mld. per installatie beschikbaar te stellen bij een kernongeval. Dit bedrag vermenigvuldigd met zeven (het aantal kerninstallaties in Nederland) is als garantieverplichting van €14 miljard opgenomen. Deze (openstaande) garantieverplichting is te vinden in het Jaarverslag van begrotingshoofdstuk IXB.

6
Kunt u aangeven welk bedrag door de Nederlandse staat of door u persoonlijk is gereserveerd in het kader van de gegeven 'persoonlijke garantie'?

7
Kunt u aangeven of er een bijzonder publieksrechtelijk rechtsgevolg ontstaat naast de reeds bestaande verplichting van de regering tot nakoming van de overeengekomen 'nadere voorwaarden' van de Kunduz missie? Zo nee, hoe moeten we dan de aanvullende betekenis van de 'persoonlijke garantie'duiden?

8
Bent u met de deken van de orde van advocaten, de heer Loorbach , van mening dat indien de persoonlijke garantie van de minister president geen toevoeging vormt op de bestaande verplichtingen van de regering, sprake is van een loze belofte aan de fractie van GroenLinks? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6 – 8

Zie het antwoord op vragen 1 – 4.

1) Advocatenblad, 25 februari 2011

Zie ook:
De eis van GroenLinks om de basistraining voor de agenten uit te breiden van zes naar acht weken ligt al erg moeilijk, omdat de VS en de NAVO dit niet willen.
Basistraining acht weken voor politieagenten Kunduz loze belofte aan GroenLinks

zaterdag 19 maart 2011

Basistraining acht weken voor politieagenten Kunduz loze belofte aan GroenLinks

Het blijkt intussen onmogelijk om de basistraining van Afghaanse agenten in Kunduz te verlengen van zes naar acht weken. Dat blijkt uit gesprekken met trainers en diplomaten in Afghanistan.

Dat schreef de krant de NRC vrijdag. De VS zijn bang dat een langere trainingsduur ten koste gaat van het aantal politieagenten dat wordt opgeleid.

Verlenging van de basistraining van zes naar acht weken was een van de eisen die GroenLinks stelde om de politiemissie naar Kunduz te steunen. De partij verwacht wel dat het kabinet zich aan de afspraak houdt.

Het kabinet zou inmiddels op zoek zijn naar een "nooduitgang", zo meldt de Reformatorische Omroep.

“Daardoor zou het lijken dat de basistraining acht weken duurt. Topambtenaren waren de afgelopen week in Kabul om zich te buigen over de precieze invulling van de missie.”

GroenLinks zei na de debatten in de Kamer: “Het kabinet bleek tijdens de debatten bereid te voldoen aan alle eisen van GroenLinks.”

“De missie wordt een civiele missie en geen paramilitaire. GroenLinks heeft voor elkaar gekregen dat de politieopleiding van 6 naar 18 weken is uitgebreid. Hierdoor kan er lesgegeven worden in taal en schrijfvaardigheden, mensenrechten, wetskennis en goed bestuur.”

Het kabinet en GroenLinks hebben dus een andere mening dan de VS, het toonaangevende land in Afghanistan dat de meeste troepen levert voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO.

Over de aanduiding “civiel” bestaat al van meet af aan onenigheid of die wel terecht is, omdat er moeilijk zekerheid is of opgeleide agenten niet toch ingezet kunnen worden voor aanvallen.

Het ministerie van Defensie zei afgelopen week dat Nederland een stuwende kracht wil zijn in de kwaliteitsslag en inzet op een uitbreiding van de duur van de basis- en aanvullende training naar in totaal 18 weken.

“De basistraining voor de politieagenten wordt verlengd van 6 naar 8 weken. Hierna volgt een praktijkbegeleiding door Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT’s).” Deze moeten de agenten ook in het veld begeleiden.

De basistraining zou dan volgens Defensie gevolgd worden door een intensieve praktijkbegeleiding van minimaal vijf maanden waarin ook in totaal tien weken zijn opgenomen.

Deze periode van tien weken zou dan een aanvulling vormen op de basisopleiding en plaatsvinden op een veilige locatie.

In april 2010 diende GroenLinks samen met D66 een motie in die het vorige kabinet opriep om te onderzoeken of Nederland een civiele politietrainingsmissie vorm kan geven die een bijdrage levert aan de wederopbouw van de rechtsstaat in Afghanistan.

Zie ook:
Nederlandse inbreng Kunduz op een rijtje

Nederlandse politietrainingsmissie Kunduz op een rijtje

Eerste appel kwartiermakers (Foto: Ministerie van Defensie, maart 2011)
De Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie (GPM) in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz begint in de loop van dit jaar. De inbreng bestaat onder meer uit de Air Taskforce (ATF), een Europese politiemissie en een landmacht en marechausseetaak voor de basistraining van politieagenten.

Op dit ogenblik is in Kunduz al een Nederlands team aan het werk dat contacten onderhoudt met bondgenoten en details uitwerkt voor de GPM. Binnenkort reizen de kwartiermakers, het zogenoemde Deployment Element, ook af richting Kunduz.

Deployment Element/kwartiermakers
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldde deze week dat het Deployment Element (DE) "zich bezig gaat houden met alle voorbereidingen zodat de politiemissie direct na aankomst aan de slag kan".

De DE is onlangs voor de eerste keer in Wezep samengekomen en gestart. Deze manschappen worden ook wel aangeduid als kwartiermakers.

Update: Zeventig Nederlandse kwartiermakers, het Deployment Element, zijn op 9 april in Kunduz met hun voorbereidingen voor de politietrainingsmissie begonnen.

- De kwartiermakers die de afgelopen maanden het pad effenden voor de eenheden van de politietrainingsmissie zijn op 24 juni in Nederland teruggekeerd. Hun taken zijn overgenomen door de manschappen van de politietrainingsgroep (PTG).

(15 juni 2011) De eerste militairen van de politietrainingsgroep zijn aangekomen in Kunduz.

(10 juli 2011) De hoofdmacht van de PTG arriveerde 10 juli in Kunduz. -

Inbreng luchtsteun
De Nederlandse inbreng in Noord-Afghanistan bestaat straks onder meer uit de Air Task Force (ATF), die zal bestaan uit vier F-16's, die van Kandahar verhuist naar de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

Aan dit Nederlandse detachement zijn 120 manschappen verbonden.

(13-09-2011) Eerder maakte minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) bekend dat door vertraging in de aanleg van de infrastructuur de F-16’s pas in november 2011 vanaf het vliegveld in Mazar-e-Sharif operationeel zullen zijn.

Op 13 september meldde het ministerie van Defensie dat de F-16’s die de politiemissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz moeten ondersteunen vanaf oktober naar het vliegveld van Mazar-e-Sharif verhuizen.

EUPOL
Een Europese politiemissie (EUPOL) zal zorgen voor de training van het hogere politiekader in Kabul en een taak voor de marechaussee is weggelegd voor de basistraining van politieagenten in Kunduz.

Van de Nederlandse inzet van 225 opleiders/trainers voor de missie komen ongeveer 40 civiele politiefunctionarissen terecht bij EUPOL. deze opleiders worden verdeeld over Kabul en Kunduz.

Als de Afghaanse rekruten in Kunduz de basisvaardigheden onder de knie hebben, is het de bedoeling dat ze doorstromen naar de praktijktraining, waarbij ze ‘in het veld’ hun bekwaamheden aanscherpen.” Dit gebeurt onder begeleiding van mentors.

Police Training Group/POMLTs
De zogenoemde Police Training Group (PTG) gaat het Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) begeleiden en ondersteunen tijdens de aanvullende training van de Afghaanse agenten. Daar ligt direct de voornaamste opdracht voor de landmachtmilitairen.

Luitenant-kolonel Douglas Broman, hoofd formatietraining bij de directie Training & Operaties van de landmachtstaf, zegt: “Het wordt een heel andere missie dan in Uruzgan. Onze militairen gaan zij aan zij werken met de mensen van de Koninklijke Marechaussee.”

Infanteristen van de landmacht en trainers van de Koninklijke Marechausse (KMar) werken in de POMLT’s direct samen.

“De infanteristen worden ook als trainers beschouwd, ze zijn er niet alleen voor de beveiliging. De commandant van elke POMLT wordt een opperwachtmeester van de marechaussee. Vanaf het opwerktraject tot aan het einde van hun missie werken de teamleden samen,” aldus Broman.

De aanvullende begeleiding voor Afghaanse agenten duurt 10 weken. Vervolgens zijn er nog vijf maanden lang terugkomdagen.

Update 18 mei 2011: Nederland zal in juli 2011 beginnen met een eenheid van rond de 160 mannen en vrouwen om praktijkbegeleiding te geven aan het politiekorps van Kunduz-Stad.

- De eerste soldaten die de politietrainingsmissie uit gaan voeren zijn op 14 juni in Kunduz gearriveerd. Het gaat om ongeveer 100 manschappen, voornamelijk militairen van de landmacht en marechaussees.

(10 juli 2011) De hoofdmacht van de Politietrainingsgroep arriveerde op 10 juli in Kunduz.

De start van de begeleiding van Afghaanse agenten is inmiddels uitgesteld tot half september.

Kwaliteit
De bijdrage in Kunduz zal een herkenbare strategie hebben en het gaat deze keer meer om de kwaliteit dan om de hoeveelheid agenten die worden opgeleid.

“Evenals bij eerdere Nederlandse bijdragen wordt de bijdrage in Kunduz gekenmerkt door een herkenbare eigen strategie. Waar de focus tot nu toe vooral lag op de groei van het aantal politieagenten, is het nu tijd voor een kwaliteitsslag,” zo meldt Defensie.

Mensenrechten
“Gedurende de cursus is er extra aandacht voor mensenrechten, vrouwen- en kinderrechten en integriteit. Nederlandse trainers zien erop toe dat die elementen prominent aan de ervaring wordt toegevoegd.”

Dit was ook een belangrijk aspect van de opleiding toen het kabinet het besluit om politietrainers te sturen in januari nam.

De Afghaanse politie staat bekend als uiterst corrupt. Zeer machtige politiecommandanten worden door de VN ook beschuldigd van seksueel misbruik van jongens en het rekruteren van kinderen voor uiterst gevaarlijke taken. De VN noemde echter geen namen.

Tijdsduur opleiding
Nederland wil een stuwende kracht zijn in de kwaliteitsslag en zet in op een uitbreiding van de duur van de basis- en aanvullende training naar in totaal 18 weken.

De basistraining voor de politieagenten wordt verlengd van 6 naar 8 weken. Hierna volgt een praktijkbegeleiding door Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT’s).

Dit wordt gevolgd door een intensieve praktijkbegeleiding van minimaal 5 maanden waarin ook in totaal 10 weken zijn verdisconteerd.

Deze 10 weekse periode vormt een aanvulling op basisopleiding en vindt plaats op een veilige lokatie.

Update 20 mei 2011: De NAVO gaat al in oktober 2011 de basisopleiding voor alle politieagenten in Afghanistan verlengen van zes naar acht weken. Op 2 juli beginnen op drie lokaties proefprojecten met de uitgebreide training.

Rol Duitsland
Duitsland leidt het Provinciaal Reconstructie Team, is de lead nation, in de provincie Kunduz. “Het land werkt in de provincie volgens dezelfde benadering die Nederland in Uruzgan hanteerde,” zo meldt Defensie.

Duitsland leidt ook vanuit Mazar-e Sharif, de hoofdstad van de aangrenzende provincie Balkh, het Regionaal Commando Noord van de International Security Assistance Force (ISAF), die in het geheel onder leiding staat van de NAVO.

Afghanistan is opgedeeld in zes Regionale Commando Centra: Noord, West, Zuidwest, Zuid, Oost en Capital.

Duur missie
De Nederlandse regering gaat ervan uit dat de trainers en begeleiders tot halverwege 2014 hun taak ten volle kunnen uitvoeren.

Nederland kan zo volgens het ministerie van Defensie bijdragen aan de kwaliteitsverbetering in het Afghaanse overgangsproces naar zelfstandigheid.

Doel politietrainingsmissie
De missie in Kunduz richt zich op de versterking van het Afghaanse politieapparaat en de ontwikkeling van het justitiesysteem.

Nederlandse politieagenten, marechaussees, militaire trainers en ondersteuners, ontwikkelingsexperts en ontwikkelingsorganisaties, diplomaten, justitie-experts werken nauw samen om dit te bereiken.

Het doel is om de verantwoordelijkheid voor de veiligheid uiteindelijk volledig aan de Afghaanse overheid te kunnen overdragen. Dit wordt de transitie genoemd.

Momenteel is de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO in het grootste deel van Afghanistan nog verantwoordelijk voor de veiligheid.

De Nederlandse missie in Kunduz loopt tot uiterlijk 2014 en er nemen in totaal 545 Nederlandse manschappen per rotatie aan deel.

Ruim de helft van de 545 Nederlanders wordt in Kunduz gelegerd, de rest wordt in Kabul en Mazar-e-Sharif gestationeerd.

Veiligheid en operatiegebied
Binnen de relatief veilige gebieden is de veiligheid vooral in handen van de Afghan Uniformed Police. De Nederlandse activiteiten gaan zich richten op de provincie Kunduz.

Nederland begint in de stad Kunduz en de directe omgeving. “Daar is civiel politieoptreden en begeleiding van de Afghaanse civiele politie goed mogelijk en zinvol,” aldus het ministerie. “Vervolgens waaiert Nederland gaandeweg uit naar de andere districten van de provincie.”

In de tijd dat Nederland in Uruzgan lead nation was werd dit de inktvlekstrategie genoemd.

Het is de bedoeling dat in de loop van de komende jaren de Afghaanse autoriteiten zelf verantwoordelijk worden voor de handhaving van de veiligheid in het land.

De missie gaat van start tegen de achtergrond van een steeds verder verslechterende veiligheidssituatie in Afghanistan.

Een hoge medewerker van de VN in Afghanistan verklaarde eerder dit jaar dat het Centraal-Aziatische land in het geheel nog niet eerder zo onveilig was sinds de val van het bewind van de Taliban eind 2001.

Volgens verslaggevers is het noorden van het land, en in het bijzonder Kunduz, vorig jaar in snel tempo onveiliger geworden.

Dit jaar zijn bij elf aanslagen al meer dan 100 doden gevallen in de gewelddadige provincie.

Naar verwachting kan de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz eind april beginnen. Er zullen ongeveer 545 manschappen aan deelnemen.

maandag 14 maart 2011

Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie

Het zogenoemde Deployment Element (DE) voor de nieuwe Geïntegreerde Politiemissie (GPM) in Kunduz is woensdag 9 maart voor de eerste keer bijeengekomen in Wezep. De DE gaat voorbereidingen treffen zodat de politietrainers meteen na aankomst aan de slag kunnen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie gemeld. Het eerste appel van de eenheid werd afgenomen door de commandant van de formerende eenheid, het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), brigadegeneraal Henk Jan Maijers.

Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, de commandant van de kwartiermakers, meldde zijn eenheid aan voor de start van het opwerktraject.

Het DE gaat de voorbereidingen treffen zoals legering en ICT. Hierdoor kan de Geïntegreerde Politiemissie na aankomst meteen aan de slag.

De kwartiermakers sluiten ook contracten af met de internationale partners en maken afspraken op allerlei gebied.

De provincie wordt voor de NAVO-ISAF-veiligheidsmacht geleid door Duitsland. In Kunduz zijn ook Belgische militairen actief.

Vertrouwen
Maijers heeft het volste vertrouwen in de nieuwe missie en de mensen. Hij zei: "We hebben een hele korte voorbereidingstijd, maar hier voor mij staat een schat aan ervaring. Daarom weet ik zeker: uw missie gaat slagen.”

Het DE is voor een groot deel samengesteld uit eenheden van het OOCL, genisten, logistiek deskundigen, verbindelaren, aangevuld met militairen van de andere krijgsmachtdelen zoals de luchtmacht.

Het OOCL is de grootste eenheid van Defensie, die betrokken is bij elke missie van het krijgsmachtdeel. Zo was ook de Redeployment Taskforce, de eenheid die het terughalen van personeel en materieel uit Uruzgan verzorgde, afkomstig van het OOCL.

Het Nederlandse kabinet besloot in januari 2011 om een politietrainingsmissie naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz te zenden. Naar verwachting start deze eind mei of juni.

woensdag 9 maart 2011

Opleiding voor politietrainingsmissie Kunduz in Johannes Postkazerne Havelte

De opleiding voor de eerste twee missies naar het Afghaanse Kunduz wordt gecoördineerd vanuit de Johannes Postkazerne in het Drentse Havelte. Die levert ook een groot deel van de militairen voor deze uitzendingen, onder wie de commandant met zijn staf.

Dat schrijft Het Dagblad van het Noorden. Een kwart van de 545 mensen voor de eerste politietrainingsmissie in Noord-Afghanistan is gelegerd in Havelte. Het gaat onder meer om de genie en geneeskundige troepen.

Kolonel Ron Smits, chef staf van de 43ste gemechaniseerde brigade in Havelte wordt de commandant van de eerste Police Training Group.

De rest van de missie wordt aangevuld met politiemensen, marechaussees en militairen van andere kazernes.

Waarschijnlijk vertrekt de eerste lichting in juni of juli naar Kunduz. Het is nog onduidelijk hoe lang die daar blijft. Volgens de krant zal het tussen de vier en zes maanden zijn.

Het is de bedoeling dat ook 4 F-16-gevechtsvliegtuigen in Mazar-e Sharif worden gestationeerd om indien noodzakelijk luchtsteun te leveren.

Eerder dit jaar meldde RTV Drenthe dat het 44 Pantserinfanteriebataljon van de Johannes Postkazerne in Havelte naar Kunduz gaat.

Bij het verslag zit ook een interview met een militair uit Havelte.

RTV Drenthe meldde dat tweehonderd manschappen uit Havelte de Nederlandse politietrainingsmissie zullen begeleiden. Drie jaar geleden zaten miltairen van dit bataljon uit Havelte al 4,5 maand in Uruzgan.