zaterdag 15 oktober 2011

Politiechef Qatra van Kunduz moet maatregelen treffen tegen martelingen politie in detentiecentra

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft mede namens minister Hans Hillen (Defensie) aan de Tweede Kamer geschreven dat Samiullah Qatra, de politiechef van Kunduz, en zijn vervanger maatregelen moeten nemen tegen martelende politieagenten in detentiecentra in Kunduz.

De Kamer had woensdag om opheldering gevraagd over folterpraktijken in gevangenissen in de Noord-Afghaanse provincie naar aanleiding van een rapport van de VN.

“In Kunduz hebben wij samen met onze internationale partners de politiechef en zijn vervanger daarop aangesproken,” zo schrijven de ministers vrijdag in de “Kamerbrief UNAMA-rapport behandeling gevangenen in Afghaanse detentiecentra”.

In de brief aan de Kamer worden ook de Kamervragen beantwoord die PvdA Kamerlid Frans Timmermans woensdag stelde aan minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) over de martelingen in Afghaanse gevangenissen.

Nederland voert een politietrainingsmissie in Kunduz uit waarbij Afghaanse agenten worden begeleid en opgeleid.


Brief van minister Rosenthal (BZ), mede namens minister Hillen (Def), aan de Tweede Kamer over het UNAMA-rapport over behandeling van gevangenen in Afghaanse detentiecentra.

Op 10 oktober jl. verscheen een rapport van de United Nations Assistance Mission
in Afghanistan (UNAMA) over de behandeling van conflictgerelateerde gevangenen
in Afghaanse detentiecentra. Zoals toegezegd in de brief aan uw Kamer van 5
oktober (ons kenmerk DVB/CV-310/11), naar aanleiding van het verzoek gedaan
tijdens de regeling van werkzaamheden gisteren en in antwoord op de vragen van
de heer Timmermans van 12 oktober (uw kenmerk 2011Z20086), sturen wij u
hierbij de reactie van de regering op dit rapport.
De regering heeft met bezorgdheid kennisgenomen van het rapport en
ondersteunt de aanbevelingen die erin worden gedaan. Het is in eerste instantie
aan de Afghaanse autoriteiten om maatregelen te nemen tegen foltering en
onmenselijke en onterende behandeling door de Afghaanse veiligheids- en
politiediensten. Nederland zal binnen de kaders van de geïntegreerde
politietrainingsmissie en het algemene beleid ten aanzien van Afghanistan de
uitvoering ondersteunen van de aanbevelingen in het rapport.
ISAF heeft al besloten geen gevangenen over te dragen aan de desbetreffende
detentiecentra en een strenger volgsysteem voor gevangenen in te stellen. De EU
heeft in een reactie op het rapport haar bezorgdheid over de misstanden
uitgesproken, de maatregelen van de Afghaanse overheid verwelkomd en steun
toegezegd om de situatie te verbeteren.
De gebeurtenissen tonen aan dat steun van de internationale gemeenschap voor
de opbouw van de rechtsstaat, zoals ook Nederland die verleent, zeer nodig is.
Het feit dat de Afghaanse regering de problemen onderkent en maatregelen heeft
aangekondigd, is positief. De regering verwacht dat de aangekondigde
maatregelen serieus en effectief worden uitgevoerd. In Kunduz hebben wij samen
met onze internationale partners de politiechef en zijn vervanger daarop
aangesproken.
Drie van de locaties die in het rapport worden genoemd bevinden zich in de
provincie Kunduz: de provinciale NDS-faciliteit, het provinciale ANP-hoofdkwartier
en een ANP-districtsfaciliteit. Het rapport beschrijft drie specifieke gevallen van
marteling in de provincie Kunduz waarbij leden van de ANP betrokken zouden zijn
geweest. Op basis van het rapport kan niet worden vastgesteld of het daarbij ook
gaat om politieagenten die door Nederland worden opgeleid.

Pagina 2 van 2
Ten aanzien van de omgang met door Nederland overgedragen Afghaanse gedetineerden in Uruzgan zijn de internationale richtlijnen gevolgd. In 2005 zijn
hierover afspraken gemaakt met de Afghaanse autoriteiten, in het bijzonder over
het Nederlandse volgsysteem en onbeperkte toegang tot de gedetineerden door
het ICRC, de Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC) en de
Nederlandse ambassade.
De regering onderstreept dat Afghaanse agenten veel noodzakelijk en goed werk
doen onder zeer moeilijke omstandigheden. Nederland levert graag ondersteuning
om hun werk mogelijk te maken. Met onderricht in mensenrechten en de
bevordering van kennis en vaardigheden van de politie en personen werkzaam in
de justitiële sector beoogt de geïntegreerde politietrainingsmissie een zinvolle en
effectieve bijdrage te leveren aan de opbouw van de rechtsstaat in Afghanistan.

Zie ook:
Kamervragen Frans Timmermans (PvdA) over martelende politieagenten Kunduz