donderdag 10 november 2011

Kamer achter deel voorstellen uitbreiding taken missie Kunduz

De Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met een deel van de voorgestelde uitbreiding door de regering van de missie in Kunduz. Nederland gaat ook Afghaanse onderofficieren en politietrainers opleiden, maar geen grenspolitie en rekruten uit andere provincies.

De opleiding van agenten uit andere provincies en de Afghaanse grenspolitie wordt wel onderzocht. Om dit te onderzoeken heeft de regering geen toestemming van de Kamer nodig.

Mening ChristenUnie
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind toonde zich uiterst negatief over plannen van de regering om het bestaande mandaat voor de politiemissie in Kunduz uit te breiden tot de grenspolitie. Want dit valt volledig buiten het bestaande mandaat.

Mening GroenLinks
GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters liet zich ook kritisch uit over het uitbreiden van de taken voor de politietrainers in Kunduz.

In een aantal uitbreidingen van de taken die de regering voorstelt, het opleiden van onderofficieren en politietrainers, kan ze zich vinden, in een aantal andere taken, de opleiding van grenspolitie en rekruten uit andere provincies, niet.

De steun van de ChristenUnie en GroenLinks is beide nodig om het mandaat voor de politietrainers in Kunduz te wijzigen.

Overig
De PVV, PvdA, SP en PvdD steunden de missie in Kunduz van meet af aan niet, en steunen die nog steeds niet.

De regeringspartijen CDA, VVD en de oppositiepartijen D66 en SGP blijven, evenals GroenLinks en de ChristenUnie, achter de missie staan.

Artikel 100-brief
Als het onderzoek van het kabinet in de knel komt met het huidige mandaat voor de politietrainingsmissie, dan zal het kabinet een nieuwe Artikel 100-brief aan de Tweede Kamer sturen over de missie in Kunduz.

Motief uitbreiding taken
De regering wil de taken die bij het mandaat van de missie in Kunduz horen uitbreiden omdat er anders te weinig werk is voor de politietrainers.

De politietrainingsgroep in Kunduz is al fors ingekrompen. Het was de bedoeling dat het Nederlandse POMLT in Kunduz zou bestaan uit ongeveer 30 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en een compagnie van ongeveer 135 soldaten van de Koninklijke Landmacht.

Voor 80 trainers is er momenteel meer dan voldoende werk.


Verklaring van de regering (09-11-2011) over het overleg in de Tweede Kamer:

Kabinet bespreekt aanvullende opleidingsbehoefte Afghaanse politie met de Tweede Kamer

Afghanistan heeft in Kunduz behoefte aan training voor lager politiekader en aan opleiding van Afghaanse politietrainers. Dit in aanvulling op de thans bestaande training van rekruten. Het kabinet vindt dat de Nederlandse politietrainingsmissie in deze behoefte moet voorzien en een meerderheid van de Tweede Kamer is het daarmee eens.

Verder is er behoefte aan opleidingen voor politie buiten Kunduz en aan de opleiding van de Afghaanse grensbewakingspolitie. Het kabinet onderzoekt wat daar de mogelijkheden voor zijn en zal dat zo spoedig mogelijk met de Kamer bespreken.

Bepalend daarbij is, volgens het kabinet, of de agenten goed kunnen worden gevolgd en of er afspraken gemaakt kunnen worden over de civiele inzet en over de duur van de opleiding. 'Het is van belang om de discussie over de inzet van basistrainers in perspectief te zien: de rest van de missie is op koers en loopt goed', aldus minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vanmiddag tijdens het Kamerdebat over de politietrainingsmissie in Afghanistan.

De minister ging verder in op het belang van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en stabiliteit aan de Afghaanse overheid.

`Afghanistan heeft een stabiele toekomst als de burger ziet dat de overheid orde kan handhaven en mensenrechten respecteert, alleen dan kan overgang slagen. Daar levert Nederland nu een bijdrage aan. Een stabiel Afghanistan is in ons aller belang'.

Het kabinet benadrukt bovendien het belang van verzoening en de betrokkenheid van de internationale gemeenschap daarbij.

'Het werk is na 2014 nog niet af', aldus de minister. 'Nodig is in de eerste plaats een extra inspanning van de Afghanen zelf. Afghanistan zal daarbij ook na 2014 internationale steun nodig hebben, met name in de vorm van training en advisering en ontwikkelingsprogramma's. Nederland zal dit standpunt uitdragen op de Afghanistan-conferentie van begin december in Bonn.'

Zie ook:
Kameroverleg over voortgangsrapportage missie Kunduz
Tweede Kamer tegen uitbreiding politiemissie buiten Kunduz
Kabinet wil politiemissie Kunduz uitbreiden
NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden