zaterdag 19 november 2011

Minister Hillen beantwoordt Kamervragen SP over opleiding agenten Kunduz

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft donderdag antwoord gegeven op Kamervragen die de SP eind september stelde over berichten dat de Afghaanse politieautoriteiten in Kunduz de opleiding van agenten willen beperken.

Media meldden dat de autoriteiten de opleidingsduur voor eenheden van de Afghaanse Geüniformeerde Politie (AUP) wilden inkorten tot twee ochtenden, in totaal acht uur.

De SP vroeg daar vervolgens aan de regering opheldering over.

Minister Hans Hillen beantwoordt de Kamervragen van de SP mede namens de ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie).


De Kamervragen van SP-Kamerlid Harry van Bommel en de antwoorden van minister Hans Hillen

17 november 2011
Betreft Antwoorden op de vragen van het lid Van Bommel over het opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en minister van Veiligheid en Justitie de antwoorden aan op de vragen van het lid Van Bommel over het opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz (ingezonden 29 september 2011 met kenmerk 2011Z18914).

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Drs. J.S.J. Hillen


Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz (ingezonden 29 september 2011 met kenmerk 2011Z18914).

1
Is het waar dat de Afghaanse politieautoriteiten in Kunduz de opleiding voor eenheden van de Afghaanse Geüniformeerde Politie (AUP) willen beperken tot twee ochtenden, in totaal acht uur? 1)

2
Is het tevens waar dat de Afghaanse politieautoriteiten het gehele korps op cursus wenst te sturen en niet alleen nieuwe rekruten? Indien neen, hoe zijn dan de feiten? Zo ja, wat is hierover uw mening? Hoe verhoudt zich dat tot uw oorspronkelijke plannen?

In de geïntegreerde politietrainingsmissie verzorgt Nederland in Kunduz de basisopleiding voor nieuwe rekruten en nog niet (volledig) opgeleide actieve agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP). Daarnaast verzorgt Nederland de praktijkbegeleiding en aanvullende opleidingen voor alle agenten van de AUP. Er wordt naar gestreefd dat alle AUP-agenten in Kunduz uiteindelijk het volledige curriculum van acht weken basisopleiding en de tienweekse aanvullende opleiding die wordt gegeven in de praktijkbegeleidingsfase hebben gevolgd. Dit is onder andere beschreven in de brief van 26 januari 2011 (Kamerstuk 27925, nr. 419). Verder verzorgt EUPOL met Nederlandse inbreng de trainingen voor het midden en hoger kader dat reeds werkzaam is bij de AUP.

Over de praktische uitvoering van de tienweekse aanvullende opleiding zijn afspraken gemaakt. Het is ondoenlijk en niet wenselijk agenten tien weken aaneengesloten van hun post te halen. Hierdoor zou de operationele inzet van de AUP teveel onder druk komen te staan. Om die reden wordt de tienweekse aanvullende opleiding in modules verdeeld, die gedurende de praktijkbegeleidingsfase van minimaal vijf maanden worden gegeven. Het curriculum staat vast, maar het lesrooster wordt aangepast aan de werkzaamheden van de agenten.

3
Is het waar dat u voornemens bent om alfabetiseringscursussen op politiebureaus of politieposten te geven? Is het waar dat Afghaanse politieautoriteiten geen rekening houden met aanvullende lessen lezen en schrijven op de werkplek?

Op het gebied van alfabetisering werkt Nederland in Kunduz nauw samen met het Duitse Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dat in geheel noordelijk Afghanistan alfabetiseringsonderwijs voor de politie verzorgt. De alfabetiseringslessen tijdens de basisopleiding worden verzorgd op het trainingscentrum. Voor de reeds actieve AUP-agenten worden de lessen verzorgd in een beveiligde en klassikale leeromgeving. Voor zover deze op locaties van de AUP in Kunduz stad niet aanwezig zijn, zal GIZ voor een leslokaal op een beveiligde locatie zorgen.

4
Op welke wijze garandeert u dat de voorgenomen plannen ter opleiding van rekruten van de politie in Kunduz worden uitgevoerd?

Op grond van de behoeftestelling van het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken en in nauw overleg met EUPOL, NTM-A en lead nation Duitsland wordt de civiele politie in Kunduz opgeleid. De Afghaanse overheid heeft de Nederlandse aanpak verwelkomd en toegezegd alle medewerking te verlenen om de opleidingen praktisch mogelijk te maken. Het coördinerend managementteam van de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie ziet er op toe dat deze afspraken worden nageleefd.

1) Volkskrant, 27 september 2011. “Afghaanse agent rekent op 8 uur les, niet op 10 weken”