zaterdag 30 april 2011

GroenLinks tevreden over voortgang politietrainingsmissie Kunduz

De trainingsmissie naar Kunduz is “conform eerdere toezeggingen” van start gegaan. Dat vindt GroenLinks. Naast het tonen van tevredenheid hierover zet de partij de contouren van de missie op een rijtje.

De partij heeft vrijdag verklaard, na het Kamerdebat van dinsdagavond over de voortgang van de missie, tevreden te zijn en toont in een verklaring geen kritiek.

Namens GroenLinks voerde Kamerlid Mariko Peters het woord tijdens het debat. Ze stelde het kabinet kritische vragen over een aantal kwetsbare punten, zoals de precieze duur van de trainingen en over de gefaseerde start van de missie.

De partij zegt dat tijdens het debat duidelijk werd dat het kabinet de missie vormgeeft “conform de toezeggingen van de debatten in januari, die destijds voor de GroenLinks-fractie aanleiding waren om met de missie in te stemmen”.

GroenLinks-leider Jolande Sap waarschuwde het kabinet begin april niet te "marchanderen met de toezeggingen" die zijn gedaan over de missie.

Openheid over tegenslagen
GroenLinks noemt het een “waardevol resultaat van dit debat dat de toezegging aan GroenLinks dat het kabinet proactief verantwoording zal afleggen aan de Tweede Kamer en de samenleving bij tegenslag”.

De partij doelt hiermee op mogelijke geweldsincidenten waarbij slachtoffers vallen en Nederlandse militairen direct of indirect betrokken zijn.

GroenLinks noemt dit het begin van een cultuuromslag bij de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, die gewend zijn slecht nieuws alleen te melden wanneer daar specifiek om wordt gevraagd.

Minister Rosenthal heeft volgens GroenLinks nu het belang van actieve openbaarheid onderkend en heeft toegezegd daarbij niet te zullen wachten op de kwartaalbrieven over de voortgang van de missie.

De partij vindt open en eerlijke communicatie belangrijk voor het draagvlak in de samenleving van de politietrainingsmissie naar Kunduz.

In het debat zelf zei Mariko Peters nog dat er “niet alleen onder de bevolking draagvlak moet komen”, maar ook in de Kamer en dat tot nu toe de fracties informatie met vragen uit het kabinet moesten trekken.

Contouren missie
Het kabinet gaf tijdens het debat inzicht in de uitwerkingen van de toezeggingen die zijn gedaan. Samen met de kabinetsbrieven en antwoorden op schriftelijke vragen zijn de contouren van de missie volgens GroenLinks nu scherp.

De partij brengt in de verklaring daarbij de invulling van de training, de plaats waar de opgeleide agenten gaan werken, het civiele karakter, de versterking van de justitieketen in Afghanistan, de kosten en de trainingsduur onder de aandacht.

Trainingsduur
De duur van de opleiding van Afghaanse agenten is voor GroenLinks een heikel punt. In de verklaring zegt de partij dat de agenten die Nederland gaat trainen een opleiding krijgen van 18 weken en 5 maanden praktijkbegeleiding in het veld.

Dit geldt ook voor de agenten die al in Kunduz werken en die Nederland vanaf deze zomer vervolgtraining en praktijkbegeleiding zal geven.

Met praktijkbegeleiding zal Nederland namelijk de missie in juli 2011 beginnen. Het geven van basistrainingen start pas begin volgend jaar.

De agenten waarmee Nederland start hebben volgens GroenLinks grotendeels al een basistraining van 6 weken van een ander land gekregen.

Afhankelijk van hun werkervaring en individuele capaciteiten zullen zij een aanvullende basistraining krijgen, zodat ook zij op het niveau van de 18-weekse opleiding worden gebracht.

Agenten kunnen voorafgaand of tijdens de training door Nederland uit de opleiding worden verwijderd.

Ook de ChristenUnie stond op een trainingsduur van 18 weken, anders wilde de partij dat de missie ingekrompen zou worden.

Invulling training
Nederland begint vanaf januari 2012 ook zelf met het geven van een basistraining aan nieuwe rekruten voor Kunduz.

De Nederlandse Anders dan de huidige standaard NAVO-basistraining zal acht weken duren. Nu is de bsistraining die de NAVO aanbiedt nog acht weken.

De twee extra weken worden gebruikt om de agenten op te leiden in kennis van civiele politieonderwerpen, waaronder vrouwen-, kinder- en mensenrechten, wetskennis en integriteit. Ook alfabetisering is gedurende de hele trainingsperiode een prioriteit.

De overige tien weken training bestaat uit een vervolgopleiding in de praktijk van de agenten.

Tot voorheen werden Afghaanse civiele agenten vooral in paramilitaire vaardigheden getraind.

De NAVO is van plan om vanaf zomer 2012 de 8-weekse basistraining van Nederland over te nemen en uit te rollen over heel Afghanistan.

Werken in Kunduz
De door Nederland te trainen agenten zullen in Kunduz te werk worden gesteld. Daar kan Nederland volgen wat hun vorderingen zijn, waar ze problemen ervaren, of ze extra ondersteuning nodig hebben en of ze worden ingezet voor civiele politietaken.

Civiele politietaken
Over de inzet van de agenten voor alleen civiele politietaken ligt al een afspraak met de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken en hierover zullen voor de zomer ook afspraken worden gemaakt met de nieuwe politiecommandant van Kunduz.

De regering verwacht dat dit geen problemen zal opleveren. Nederlandse teams van trainers en begeleiders zullen de afspraken in de dagelijkse praktijk monitoren en waar nodig sturend of sanctionerend optreden.

Versterking justitieketen
Ben Knapen, de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken komt voor het zomerreces met een uitgebreide brief over de activiteiten die Nederland in Kunduz uitrolt voor versterking van de justitieketen.

De plannen zien er tot nu toe volgens GroenLinks “indrukwekkend uit en bestaan onder meer uit bemiddeling bij land- en waterconflicten en versterking van de toegang tot het recht voor vrouwen”

Financiering
De kosten van de missie, inclusief die voor versterking van justitie, komen niet ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Het kabinet beraamde in januari de kosten van de politiemissie op 467,8 miljoen euro.

De vragen die GroenLinks nog had over de uitvoering van de missie lijken nu beantwoord. De partij blijft steun verlenen aan de uitzending van 545 Nederlandse militairen en agenten naar Kunduz.

Zie ook:
Kabinet moet draagvlak onder burgers voor Kunduz-missie vergroten
GroenLinks ontevreden over brief kabinet politietrainingsmissie Kunduz